Ajuts de la Generalitat per a autònoms (6 d'abril)

Ajuts de la Generalitat per a autònoms (6 d'abril)

Fa 1 mes
img

TRAMITACIÓ DE L’AJUT DE LA GENERALITAT ALS AUTÒNOMS PER COMPENSACIÓ DE PÈRDUES

El Decret Llei 7/2020, de 17 de març, estableix un ajut pels autònoms d’entre 100€ i 2000€. Els requisits per demanar aquest ajut son: 

1.- Requisits: 

a)  Autònoms persones físiques en situació d'alta anterior a l’1 de gener de 2020. 

b) Fer una de les activitats de les que s'ha decretat el tancament. Per tant, encara que els ingressos hagin baixat dràsticament, si l’activitat no és una de les que obligatòriament van haver de tancar, no es podrà demanar l’ajut. (Ex. Hosteleria, ensenyament, comerç no essencial). 

c) La base imposable en la declaració de renda de 2018 ha de ser com a molt de 25.000.-€. 

d) El resultat econòmic del mes de març de 2020 ha de ser inferior a 950.- €. Aquest import es calcula restant a la quantitat facturada el mes de març de 2020 les següents despeses: 

  1. Quota d’autònoms
  2. Lloguer
  3. Subministres
  4. Despeses de personal
  5. Assessoria
  6. Part proporcional dels impostos 
  7. NO es poden computar les compres de mercaderies o material

e) El resultat del més de març de 2020 en comparació al març de 2019 ha de ser inferior al 35%.  En el cas d’autònoms amb una antiguitat inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana del resultat dels mesos en que s’ha estat donat d’alta.  

2.- Termini: Aquest ajut es podrà demanar fins el 5 de maig. 

3.- Beneficiaris: 

Podran acollir-se a aquest ajut, els autònoms que facin alguna d’aquestes activitats: 

1)     Establiments de comerç minorista (excepte els autoritzats). 

2)     Hotels i allotjaments similars, allotjaments turístics i càmpings. 

3)     Actividad educativa presencial en todos los centros y etapas, ciclos, grados, cursos y niveles de enseñanza contemplados, incluida la enseñanza universitaria, así como cualesquiera otras actividades educativas o de formación impartidas en otros centros públicos o privados. 

4)     Museos, Archivos, Bibliotecas, Monumentos.

5)     Café-espectáculo, Locales de exhibiciones, Salas de fiestas, Restaurante-espectáculo.
- Auditorios, Cines, Salas de conciertos, Salas de conferencias i Salas de exposiciones. 

6)     Teatros, Polideportivos, Boleras y asimilables, Salones de billar y asimilables, Gimnasios.

7)     Discotecas y salas de baile, 

8)     Locales o recintos, sin espectadores, destinados a la práctica deportivo-recreativa de uso público, en cualquiera de sus modalidades. 

9)     Casinos, Establecimientos de juegos colectivos de dinero y de azar, Salones de juego, Salones recreativos, Locales específicos de apuestas. 

10)  Parques de atracciones, ferias y asimilables. Parques acuáticos, Casetas de feria, Parques recreativos infantiles.

11)  Bares de copas sin actuaciones musicales en directo. Bares de copas con actuaciones musicales en directo, Tabernas y bodegas, Cafeterías, bares, café-bares y asimilables, Chocolaterías, heladerías, salones de té, croissanteries y asimilables. Restaurantes, autoservicios de restauración y asimilables. Bares-restaurante.

4.- Incompatibilitat: 

Aquest Ajut és incompatible amb la prestació per cessament d’autònoms.

5.- Càlcul pels autònoms en el sistema de mòduls: 

Per a aquests autònoms, si compleixen els requisits, l’import de l’ajut serà la part proporcional corresponent a 15 dies del mes de març sobre el rendiment anual que Hisenda atribueix a aquest autònom. 

6.- Import:

Si es compleixen tots els requisits, que serà difícil, es podrà optar a l’ajut, tenint en compte que la seva finalitat és garantir pels autònoms que compleixin els requisits i no hagin demanat la prestació per cessament, un salari equivalent a 950.- € el mes de març, es podrà cobrar:

El diferencial entre el resultat econòmic del mes de març de 2019, amb un màxim de 950.- € i el resultat del mes de març de 2020. Per tant, en tot cas, la subvenció sempre serà, com a molt, la resta entre 950.- € (març 2019) i el resultat del març 2020. El diferencial entre les dues xifres serà l’import a cobrar. 

 


2020 Ajuts-Coronavirus Autonomos Autonoms Covid-19 El-Masnou Subvencio-Generalitat-De-Catalunya

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.