Mesures Econòmiques i Fiscals Covid-19 (19 de març)

Mesures Econòmiques i Fiscals Covid-19 (19 de març)

Fa 1 setmana
img

MESURES ECONÒMIQUES I TRIBUTÀRIES APROVADES PER L’ESTAT, LA GENERALITAT I ALTRES ADMINISTRACIONS PER LA SITUACIÓ D’ESTAT D’ALARMA

1.- Mesures Econòmiques Estatals (Decret Llei de 18 de març)

L’Estat atorgara avals a la financiació concedida pels bancs a empreses i autònoms per a atendre les seves necessitats derivades, entre d’altres, de la gestió de factures, necessitat de circulant, venciments d’obligacions financeres o tributaries o altres necessitats de liquiditat. Les condicions aplicables i els requisits a complir, els fixarà el Govern. 

Per tant, cal que totes les empreses i autònoms que es vulguin acollir a aquests avals, cal que es posin en contacte amb la seva entitat bancària, atès que el préstec el concedeix el banc amb l’aval de l’Estat, per la qual cosa no hauria d’haver problema en la seva concessió. Aquest despatx us ajudarà i facilitarà la documentació que el vostre banc us demani. 

2.- Mesures Econòmiques de la Generalitat de Catalunya:

El Govern de la Generalitat ha aprovat el Decret Llei 7/2020, de 17 de març, amb les següents mesures: 

a) Impostos de la Generalitat: En l'àmbit d'aplicació dels tributs propis de la Generalitat de Catalunya i dels tributs cedits s'estableix la suspensió de la presentació d'autoliquidacions i pagament dels esmentats tributs fins que es deixi sense efecte l'estat d'alarma establert.

b) Ajuts als autònoms: S'estableix un ajut, en forma de prestació econòmica única, per un import màxim de fins a 2.000.- €, per a les persones físiques que siguin treballadores autònomes i amb domicili fiscal a Catalunya, que figurin com a tals en activitats de les quals s'ha decretat el tancament, d'acord amb el que estableix el Reial decret 463/2020, de 14 de març, i que alhora acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i no disposin de fons alternatives d'ingressos. 

Per accedir a aquest ajut s'hauran d'acreditar pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020, en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. En el cas de persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a 1 any, la comparació es farà amb la mitjana dels beneficis mensuals des de l'alta. 

3.- Mesures Econòmiques i Tributàries de l’Ajuntament del Masnou:

L’Ajuntament del Masnou està estudiant l’afectació i les possibles reduccions o retorns en les taxes que paguen els establiments comercials, d’hostaleria i de restauració que han hagut de tancar les seves portes per motiu de l’estat d’alerta: taxes de clavegueram, escombraries, guals, ocupació de via pública per terrasses, ocupació de via pública (mercat no sedentari, excepte alimentació), serveis del Mercat Municipal (parades tancades), guinguetes (urbanes i de la platja), etc. 

També està estudiant l’aprovació i tramitació d’una subvenció o ajut, amb caràcter extraordinari, per els esmentats establiments comercials, d’hostaleria i de restauració que han hagut de tancar les seves portes. 

4.- Mesures en l’àmbit Tributari:

Les mesures en matèria de terminis tributaris son els següents:

 

a) Suspensió del còmput del termini de durada dels procediments tramitats per l'Agència Tributària des del 18 de març de 2020 fins al 30 d'abril de 2020 i suspensió del còmput dels terminis de caducitat i dels terminis de prescripció, des del 18 març 2020 fins el 30 d'abril de 2020.

b) Inici l'1 de maig de 2020 del termini per a interposar recursos o reclamacions economico- administratives.

c) Es beneficien de l'ampliació de terminis fins al 30 d'abril de 2020 els terminis oberts amb anterioritat al 18 de març de 2020 i que no estaven conclosos a aquesta data. En concret, s'amplien els terminis següents:

1. Els terminis per al pagament de deute tributari en període voluntari i executiu i els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornaments i fraccionament concedits.

2. Els terminis per atendre requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació amb transcendència tributària, i per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència, dictats en procediments d'aplicació dels tributs, sancionadors, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i de revocació.

d) Els terminis que es beneficien de l'ampliació fins el 20 de maig de 2020, seran els oberts a partir de el 18 de març de 2020, inclòs. En concret, s'amplien els terminis següents:

1. Els terminis per al pagament de deute tributari en període voluntari i executiu,

2. Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d'ajornaments i fraccionament concedits. Els terminis per atendre requeriments, diligències d'embargament, sol·licituds d'informació, i per formular al·legacions davant actes d'obertura d'aquest tràmit o d'audiència.

e) La norma no exigeix ​​la presentació de cap sol·licitud perquè s'apliqui l'ampliació dels terminis. L'ampliació s'aplicarà d'ofici.

f) Els terminis de presentació i ingrés de les autoliquidacions i els terminis de presentació de les declaracions informatives no es veuen afectats per la suspensió de terminis.

g) Si l'Administració ha notificat una liquidació tributària abans de l'18 de març, i el termini d'ingrés en període voluntari venç abans de el 30 d'abril de 2020, el termini de pagament en període voluntari s'estén fins al 30 d'abril de 2020. En el mateix sentit, si l'Administració ha notificat una providència de constrenyiment amb anterioritat al 18 de març, i el termini d'ingrés en període executiu venç abans del 30 d'abril de 2020, el termini de pagament en període executiu s'estendrà fins al 30 d'abril de 2020.

h) Els acords d'ajornament i fraccionament notificats abans del 18 de març: Els venciments que es produeixin entre el 18 de març i el dia 30 d'abril de 2020, es traslladen a aquesta última data, sense increment de la seva quantia.

En cas que l'Administració notifiqui la inadmissió o arxiu d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament presentada en període voluntari abans de l'18 de març, sinó es realitza l'ingrés, s'emetrà provisió de constrenyiment. El termini d'ingrés per a abonar el deute amb el recàrrec de constrenyiment reduït amb el 10% s'amplia fins al 30 d'abril.

i) Els terminis per a atendre requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació. El termini per atendre el requeriment o la sol·licitud d'informació s'estén fins al 30 d'abril de 2020.

j) Els terminis per a formular al·legacions (tràmits d'al·legacions i audiència): El termini per a complimentar el tràmit d'al·legacions s'estén fins al 30 d'abril de 2020.

k) Si l'Administració ha notificat una liquidació tributària després de el 18 de març de 2020, el termini de pagament en període voluntari s'estén fins el 20 de maig de 2020.

l) Si l'Administració ha notificat una providència de constrenyiment amb posterioritat a l'18 de març, el termini de pagament en període executiu s'estendrà fins el 20 de maig de 2020.

m) Els acords d'ajornament i fraccionament notificats després del 18 de març. Els venciments anteriors a el dia 20 de maig es va traslladen a aquesta última data, sense increment de la seva quantia.

n) si l'Administració ha notificat després de l'18 de març la denegació d'una sol·licitud d'ajornament o fraccionament, el termini d'ingrés es trasllada al 20 de maig de 2020.

o) Els terminis per a atendre requeriments, diligències d'embargament i sol·licituds d'informació rebuts després de l'18 de març s’amplien fins el 20 de maig de 2020.

p) Si s’ha notificat un acte o resolució abans del 14 de març de 2020, i el termini de recurs o reclamació no ha finalitzat en aquesta data, el termini per presentar un recurs o una reclamació economicoadministrativa s'iniciarà de nou el dia 1 de maig de 2020 o bé el dia següent a què perdin vigència les possibles pròrrogues de el Reial Decret de l’estat d’alarma, en el cas que aquest dia fos posterior a l'1 de maig.

 


2020 Alarma Autonomos Autonoms Coronavirus Covid-19 El-Masnou Empresa Empreses Estado-De-Alarma Ico Ico-2020 Serveis-Empresarials Subvencions Ajuts-Coronavirus

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.