Mesures laborals per a empreses i autònoms amb treballadors (18 de Març)

Mesures laborals per a empreses i autònoms amb treballadors (18 de Març)

Fa 1 setmana
img

RESUM DE LES MESURES LABORALS CONTINGUDES EN EL DECRET LLEI DE 17 DE MARÇ DE 2020 DE MESURES URGENTS EXTRAORDINÀRIES PER FER FRONT A L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COOVID-19 (III)

MESURES LABORALS RESPECTE LES EMPRESES I ELS AUTÒNOMS AMB TREBALLADORS 

1.1 Expedients de suspensió de contractes de treball o de reduccions de jornada per força major: 

Les empreses podran iniciar un expedient de regulació d’ocupació temporal de suspensions dels contractes de treball o de reduccions de jornada dels treballadors per causa de força major en els següents supòsits: 

  1. Suspensió o cancel·lació d’activitat.
  2. Tancament temporal de locals oberts al públic.
  3.  Empreses afectades per les restriccions en el transport públic i, en general, de la mobilitat de les persones i/o les mercaderies.
  4. Manca de subministres que impedeixin greument continuar amb l’activitat ordinària de l’activitat. 
  5. Contagi de la plantilla
  6. Afectació  a l’empresa per mesures d’aïllament preventiu decretats per l’autoritat sanitària.

El Decret Llei facilita la tramitació dels expedients de suspensions de contractes o de reduccions de jornada.  

a) Redactar un informe que expliqui la vinculació de la pèrdua d’activitat  amb el Covid-19

b) Comunicar l’inici dels tràmits de l’expedient de regulació d’ocupació als treballadors, així com, en el seu cas, de la documentació acreditativa de la força major. 

Un cop presentada la sol·licitud, l’autoritat laboral constatarà l’existència del supòsit de força major com a causa de l’expedient de regulació d’ocupació i l’autoritat laboral dictarà la resolució corresponent acreditativa de situació de força major en el termini de 7 dies. 

És molt important destacar que la data d’efectes de les mesures que decideixi l’empresa de suspensió o reduccions de jornada tindran efectes des de la data del fet causant de la força major i no des de la data de l’informe de l’autoritat laboral ni des de la data de comunicació als treballadors de la decisió de l’empresa.    

Cotització a la Seguretat Social: En els expedients de suspensió de contractes o de reducció de jornada autoritzats en base a força major vinculada al Covid-19, la Tresoreria General de la Seguretat Social exonerarà a l’empresa del pagament de la quota patronal i dels conceptes de recaptació conjunta mentre duri el període de suspensió de contractes o de reducció de jornada en base a aquesta causa. 

Aquesta exoneració, que les empreses hauran de demanar a la Seguretat Social, no tindrà efectes pels treballadors i tot aquest període serà considerat com cotitzat a tots els efectes. 

1.2 Expedients de suspensió de contractes de treball o de reduccions de jornada per força major per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció:

El Decret Llei també modifica la tramitació dels expedients de suspensió de contractes de treball o de reduccions de jornada per causes econòmiques, tècniques, organitzatives i de producció relacionades amb el COVID-19. 

1.3 Mesures en relació a la prestació d’atur en els supòsits de suspensions de contractes de treball o de reduccions de jornada dels treballadors: 

El Decret Llei estableix que tots els treballadors tindran dret a la prestació d’atur si els seus contractes s’han suspès o reduït la seva jornada laboral, encara que no tinguin els períodes de cotització mínims per accedir a l’atur. 

El temps en que es percebi l’atur, que serà el temps en que estigui suspès o reduït el contracte, no computarà  als efectes de consumir els períodes d’atur a que te dret el treballador. 

El Decret Llei estableix que, en tot cas, la relació laboral ha d’haver-se iniciat abans del 18 de març de 2020. 

El Decret Llei també regula la durada i quantia de la prestació d’atur: 

  1. La base reguladora de la prestació serà el promig de les bases dels últims 180 dies cotitzats o, si el treballador no porta aquesta antiguitat a l’empresa, es computarà pel promig de la base de cotització del temps que porti a l’empresa.  
  2. La durada de la prestació serà fins que finalitzi el període de suspensió del contracte de treball o de reducció temporal de la jornada de treball. 

Mentre duri aquesta situació de mesures extraordinàries en matèria de salut pública, les sol·licituds d’atur no caldrà que respectin els terminis de presentació i si es presenten fora de termini no suposarà cap perjudici pel treballador.  

 


2020 Alarma Atur Autonomos Autonoms Coronavirus Covid-19 El-Masnou Empresa Empreses Ere Erte Erto Estado-De-Alarma Estat-Dalarma Expedient-Regulacio-Ocupacio Grup8 Laboral Masnou Seguretat-Social Serveis-Empresarials

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.