Novetats Fiscals Per a Empreses I Autònoms (23 d'abril)

Novetats Fiscals Per a Empreses I Autònoms (23 d'abril)

Fa 4 setmanes
img

NOVETATS FISCALS: IMPOST DE SOCIETATS I AUTÒNOMS EN MÒDULS 

1. IMPOST DE SOCIETATS:

Es prorroga el període per exercitar l'opció de la modalitat de pagaments fraccionats de l'Impost de Societats: 

Es permet de manera extraordinaria optar a la modalitat de pagaments fraccionats: 

- Mitjançant la presentació del primer pagament fraccionat de l’Impost de Societats,  prorrogada fins al 20 de maig per als contribuents amb facturació de menys de 600.000 euros el 2019.

- Mitjançant la presentació del segon termini fraccionat de l'Impost de Societats en els 20 primers dies naturals d'octubre de 2020, per als contribuents que no puguin acollir-se a l’anterior termini ampliat i l'import net de la xifra de negoci no superi l'import de 6.000.000 euros durant els 12 mesos anteriors a la data en què es va iniciar el període impositiu.

- El pagament fraccionat efectuat en el termini de 20 dies naturals de l'abril de 2020 serà deduïble de la quota de la resta de pagaments fraccionats a compte del mateix període impositiu.

2. AUTÒNOMS EN EL RÈGIM DE MÒDULS: 

a) Renúncia tàcita del mètode d'estimació objectiva en l'exercici 2020 i limitació dels seus efectes temporals:  

Es permet presentar el pagament fraccionat del primer trimestre de 2020, el període de presentació del qual s'ha prorrogat fins al 20 de maig, calculat en la forma prevista per al mètode d'estimació directa, que comporta la renúncia tàcita del mètode d'estimació objectiva per a l'any 2020, sense que aquesta opció s'hagi de mantenir en els següents tres anys.

Per tant, el rendiment net de l'activitat econòmica es pot tornar a determinar d'acord amb el mètode dels mòduls en l'exercici 2021.

b) Els dies naturals durant l'alarmat no computen en mòduls:

Per al càlcul dels pagaments fraccionats en el mètode d'estimació objectiva de l'IRPF i de la quota trimestral del règim simplificat del IVA no computen com a dies d'exercici de l'activitat en dies naturals en què s'hagués declarat l'estat d'alarma.

c) Efectes de la renúncia al mètode d'estimació objectiva sobre l'IRPF i la  posterior revocació:

La renúncia al mètode d'estimació objectiva en l'IRPF i la revocació posterior tindrà els mateixos efectes sobre els règims especials establerts en l'IVA.

3. PROCEDIMENTS TRIBUTARIS:

a) Les extensions dels terminis tributaris queden de la següent manera:  

Prorrogada fins el 30 de maig de 2020 els terminis dels següents pagaments que no hagin finalitzat el 18 de març de 2020:

- Els terminis de pagament del deute tributari per als liquidacions practicades per l'administració.

- Els terminis per atendre els requeriments, embargaments i sol·licituds d'informació, per realitzar al·legacions en procediments d'aplicació de tributs, sancionadors o de declaració de nul·litat, devolució d'ingressos indeguts, rectificació d'errors materials i revocació.

- El termini per interposar recursos o reclamacions economico-administratives contra actes tributaris, així com per recorrer en via administrativa resolucions dictades en els procediments economico-administratius, que no s'iniciaran fins a la finalització d'aquest període d'estat d’alarma. 

 


Autonomos Autonoms El-Masnou Empreses Grup8 Impostos Irpf Pimes Moduls Modulos Impost-De-Societats

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.