Resum Decret Llei 24/2020, de 26 de juny: Novetats per per a empreses i autònoms

Resum Decret Llei 24/2020, de 26 de juny: Novetats per per a empreses i autònoms

Fa 1 mes
img

REIAL DECRET LLEI 24/2020, DE 26 DE JUNY, DE MESURES SOCIALS DE REACTIVACIÓ DE L'OCUPACIÓ I PROTECCIÓ DEL TREBALL AUTÒNOM

Us informem de les principals novetats d’aquest Reial Decret Llei:

1. MESURES PER A EMPRESES I AUTÒNOMS AMB ERTOS:

a) Les empreses que es troben en una situació D'ERTE PER FORÇA MAJOR PARCIAL es podran beneficiar de les exoneracions vigents fins al 30 setembre. Les empreses gaudiran d'una exoneració del 60% de les cotitzacions socials d'aquells treballadors que es reincorporin en els mesos de juliol, agost i setembre, i del 35% per als treballadors que segueixin en situació d’ERTO.

b) Per a les empreses que es troben en ERTE TOTAL s'estableix un període transitori on la bonificació en les cotitzacions serà del 70% el juliol, 60% a l’agost i 35% el setembre.

2.- MESURES PER AUTÒNOMS:

a) Es preveu una exempció progressivament descendent en l'obligació de cotitzar durant els mesos de juliol, agost i setembre per a aquells autònoms que estiguessin percebent a 30 de juny la prestació per cessament d'activitat. Aquesta exempció és del 100% el mes de juliol, el 50% a l’agost i del 25% el setembre.

Cal recordar que l'exempció de cotització serà incompatible amb la percepció de la prestació per cessament d'activitat. 

b) Es preveu la possibilitat de compatibilitzar la prestació de cessament d'activitat ordinària amb el treball com autònom sempre que es compleixi amb uns requisits:

- Acreditar una reducció en la facturació durant el tercer trimestre de l'any 2020 d'almenys el 75 per cent en relació amb el mateix període de l'any 2019,

- No haver obtingut durant el tercer trimestre de 2020 uns rendiments nets superiors a 5.818,75 euros.

- Acreditar-se al temps de sol·licitar la prestació el compliment de totes les obligacions laborals i de Seguretat Social que tinguin assumides.

Aquesta prestació podrà percebre's com a màxim fins al 30 de setembre de 2020.

A partir d'aquesta data només es podrà continuar percebent la prestació ordinària de cessament d'activitat.

El reconeixement a la prestació es durà a terme per les mútues amb efectes d'1 de juliol de 2020 si se sol·licita abans del 15 de juliol, o amb efecte des de l'endemà a la sol·licitud en altre cas.

 


Autonomos Autonoms El-Masnou Empreses Erto Grup8

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.