Avis Legal

Denominació Social: Grup8 Assessors Associats, SCP
Domicili Social: Plaça de Jaume Bertrán, núm. 10
CIF: J59957795
Telèfon: 935 400 903
Fax: 935 554 916
E-Mail: info@grup8.com
Nom del domini: www.grup8.com

OBJECTE:

El prestador, responsable del lloc web, posa a disposició dels usuaris el present document amb el que pretén donar compliment a les obligacions incloses en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), així com informar a tots els usuaris del lloc web respecte a quines son les condicions d’ús del lloc web.
Tota persona que accedeixi a aquest lloc web assumeix el paper d’usuari, comprometent-se a l’observança i compliment rigorós de les disposicions aquí dispostes, així como de qualsevol altre disposició legal que sigui d’aplicació.
El prestador es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pugui aparèixer en el lloc web, sense que existeixi l’obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, entenent-se com suficient la publicació en el lloc web del prestador.

RESPONSABILITAT:

El prestador s’eximeix de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el seu lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè al mateix.
El lloc web del prestador pot utilitzar cookies (petits arxius d’informació que el servidor envia a l’ordenador de qui accedeix a la pàgina) per portar a terme determinades funcions que son considerades imprescindibles pel correcte funcionament i visualització del lloc. Les cookies utilitzades en el lloc web tenen, en tot caso, caràcter temporal amb la única finalitat de fer més eficient la seva transmissió ulterior i desapareixen en finalitzar la sessió de l’usuari. En cap cas s’utilitzaran les cookies per recollir informació de caràcter personal.
Des del lloc web del client es possible que es redirigeixi a continguts de tercers llocs web, atès que el prestador no pot controlar sempre els continguts introduïts per tercers en els seus llocs web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte a aquests continguts. En tot cas, el prestador manifesta que procedirà a la retirada immediata de qualsevol contingut que pugues contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l’ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a aquest lloc web, posant en coneixement de les autoritats competents el contingut en qüestió.
El prestador no se fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats, a títol enunciatiu però no limitatiu, en fors, chat´s, generadors de blogs, comentaris, xarxes socials o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent en la pàgina web del prestador. No obstant i en compliment del disposat en l’art. 11 y 16 de la LSSI-CE, el prestador es posa a disposició de tots els usuaris, autoritats i forces de seguretat, y col·laborant de forma activa en la retirada o en el seu cas bloqueig de tots aquells continguts que puguin afectar o contravenir la legislació nacional, o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. En cas de que l’usuari consideri que existeix en el lloc web algun contingut que pugui ser susceptible d’aquesta classificació, es demana que es notifiqui de forma immediata a l’administrador del lloc web.
Aquest lloc web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, pot garantir-se el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant, el prestador no descarta la possibilitat de que existeixin certes errades de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, o circumstàncies similars que facin impossible l’accés a la pàgina web.

PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL:

El lloc web, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la seva programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, text i/o gràfics son propietat del prestador o en el seu cas disposa de llicencia o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual e industrial, així com inscrites en los registres públics corresponents. Independentment de la finalitat per a la que siguin destinats, la reproducció total o parcial, us, explotació, distribució i comercialització, requereix en tot cas, de l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol us no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.
Els dissenys, logotips, text i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, essent ells mateixos responsables de qualsevol possible controvèrsia que pugui suscitar-se respecte als mateixos. En tot caso, el prestador té l’autorització expressa i prèvia por part dels mateixos. Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del següent correu electrònic: grup8@grup8.com.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ:

Per a la resolució de totes les controvèrsies o qüestiones relacionades amb el present lloc web o de les activitats en ell desenvolupades serà d’aplicació la legislació espanyola, a la que se sotmeten expressament les parts, essent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús els Jutjats i Tribunals de Mataró.


Ens apassiona la nostra feina.

Benvinguts al món de GRUP8 Advocats, Assessors i Consultors.