Protecció de dades

1. Política de privacitat

Grup8 Assessors Associats, S.C.P. informa als usuaris del lloc web sobre la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris i clients que puguin ser recollits per la navegació o contractació de serveis a través del seu lloc web.
En aquest sentit, Grup8 Assessors Associats, S.C.P. garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 desembre, pel que s’aprova el Reglament de Desenvolupament de la LOPD. L’ús d’aquesta web implica l’acceptació d’aquesta política de privacitat.

2. Recollida, finalitat i tractaments de dades

Grup8 Assessors Associats, S.C.P. té el deure d’informar als usuaris del seu lloc web en relació amb la recollida de dades de caràcter personal que puguin portar-se a terme, bé mitjançant l’enviament per correu electrònic o al complimentar els formularis inclosos en el seu lloc web. En aquest sentit, Grup8 Assessors Associats, S.C.P. serà considerada como responsable de les dadades recollides mitjançant els mitjans abans esmentats.
A la seva vegada, Grup8 Assessors Associats, S.C.P. informa als usuaris de que la finalitat del tractament de les dades recollides contempla: L’atenció de sol·licituds realitzades pels usuaris, la inclusió en l’agenda de contactes, la prestació de serveis i la gestió de la relació comercial.
Les operacions, gestions i procediments tècnics que es realitzen de forma automatitzada o no automatitzada i que possibiliten la recollida, l’emmagatzematge, la modificació, la transferència y altres accions sobre dades de caràcter personal, tenen la consideració de tractament de dades personals. Totes les dades personals que siguin recollides a través del lloc web de Grup8 Assessors Associats, S.C.P. i per tant tinguin la consideració de tractament de dades de caràcter personal, seran incorporades als fitxers declarats davant la Agencia Española de Protecció de Dades.

3. Comunicació d’informació a tercers

Grup8 Assessors Associats, S.C.P. informa als usuaris que les seves dades personals no seran cedides a terceres organitzacions, llevat que aquesta cessió de dades estigui emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei impliqui la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan es disposi del consentiment exprés de l‘usuari.

4. Drets dels usuaris

La Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal concedeix als interessats la possibilitat d’exercir una sèrie de drets relacionats amb el tractament de les seves dades personals.
En tant que les dades de l’usuari son objecte de tractament per part de Grup8 Assessors Associats, S.C.P. els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició d’acord amb allò previst en la normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.
Per fer ús de l’exercici d’aquests drets, l’usuari haurà d’adreçar-se mitjançant comunicació escrita, aportant documentació que acrediti la seva identitat (DNI o passaport), a la següent adreça: Grup8 Assessors Associats, S.C.P, Plaza de Jaume Bertrán, núm. 10, 08320 El Masnou o l’adreça que sigui substituïda en el Registre General de Protecció de Dades. Aquesta comunicació haurà de reflectir la següent informació: Nom i cognoms de l’usuari, la petició de sol·licitud, el domicili i les dades acreditatives.
L’exercici de drets haurà de ser realitzat pel propi usuari. No obstant, podran ser executats per una persona autoritzada com representant legal de l’autoritzat. En aquest cas, s’haurà d’aportar la documentació que acrediti aquesta representació de l’interessat


Ens apassiona la nostra feina.

Benvinguts al món de GRUP8 Advocats, Assessors i Consultors.