Novetats Laborals pels Treballadors Autònoms. Novembre 2017

Novetats Laborals pels Treballadors Autònoms. Novembre 2017

1 year ago
img

La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de Reformes Urgents del Treballador Autònom ha introduït les següents novetats en matèria laboral i de Seguretat Social dels autònoms:

1.  Bonificacions en la quota de la Seguretat Social per a nous autònoms:

a) Beneficiaris:     

Nous autònoms de qualsevol edat que no hagin estat mai d’alta en el règim d’autònoms o que faci dos anys des de la data de baixa en el règim d’autònoms. Si l’autònom ha gaudit de bonificacions en anteriors períodes d’alta en aquest règim, han d’haver transcorregut tres anys des de la baixa per poder optar a aquestes bonificacions.

Aquestes bonificacions son aplicables encara que l’autònom tingui treballadors per compte pròpia contractats després d’iniciar l’activitat.

Aquestes bonificacions no son aplicables als administradors d’una societat limitada

b) Import de la bonificació:        

- 12 primers mesos: 50 € mensuals

- 6 mesos següents: Reducció del 50% (Quota de 137 € mensuals)

- 6 mesos següents: reducció del 30% (Quota de 191 € mensuals)

c) Homes menors de 30 anys i dones menors de 35 anys:

Addicionalment a les anteriors bonificacions tindran una bonificació del 30% durant els 12 mesos següents als 24 mesos anteriors.

d) Autònoms amb discapacitat igual o superior al 33%:  

- 12 primers mesos: 50 € mensuals

- 48 mesos següents: Reducció del 50% en la quota d’autònoms

e) Entrada en vigor:

1 de Gener de 2018. No afecta als autònoms que ja estan donats d’alta a 31 de desembre de 2017.

 

2.  Bonificacions en la quota de la Seguretat Social per a familiars col·laboradors:

a) Beneficiaris:     

El cònjuge, la parella de fet, i els familiars fins el segon grau que no hagin estat d’alta en el règim d’autònoms en els últims 5 anys.

b) Import de la bonificació:       

- 18 mesos primers: Reducció del 50% (Quota de 137 € mensuals)

- 6 mesos següents: Reducció del 25%

La parella de fet cal acreditar-la pels mitjans que estableix la Llei: Certificat del registre de la Generalitat de Catalunya, de l’Ajuntament o per document notarial. 

c) Entrada en vigor:

26 d’octubre de 2017

 

3.  Bonificacions per la contractació de familiars treballadors:

a) Beneficiaris: 

Els familiars de l’autònom fins el segon grau (exclosa la parella de fet) que siguin contractats com a treballadors per compte aliena. El contracte ha de ser indefinit.

b) Import de la bonificació:       

Bonificació del 100% en la cotització de les contingències comunes durant 12 mesos 

c) Requisits:

- El treballador no pot haver treballat per l’autònom en els darrers 24 mesos

- El treballador no pot haver causat baixa voluntària en els tres mesos anteriors a la contractació.

- L’autònom no ha d’haver acomiadat cap treballador de manera improcedent en els 12 mesos anteriors a la contractació del familiar.    

- L’autònom ha de mantenir durant els 6 mesos següents a la contractació del familiar el mateix número de treballadors. No es tindran en compte els acomiadaments objectius i els procedents, les baixes voluntàries, no superacions de períodes de prova, ni les finalitzacions de contracte ordinàries.    

d) Entrada en vigor:

26 d’octubre de 2017

 

4. Alta de fills de l’autònom:

a) Beneficiaris: 

Els fills menors de 30 anys encara que convisquin amb l’autònom podran ser contractats per aquest com treballadora per compte aliena, però no cotitzaran per atur. En cas de fills amb un grau de discapacitat superior al 33% no hi ha aquest límit dels 30 anys.

 b) Entrada en vigor:

26 d’octubre de 2017

 

5. Bonificacions durant la maternitat, paternitat o adopció:

a) Beneficiaris:  

Autònoms durant els períodes de descans per maternitat, paternitat o adopció, sempre que tinguin una duració mínima d’un mes. 

b) Import de la bonificació:       

Bonificació del 100% en la cotització per contingències comuns durant 12 mesos 

c) Requisits:

- No cal que es substitueixi a l’autònom mitjançant la contractació d’un treballador per tenir dret a aquesta bonificació.  

d) Entrada en vigor:

26 d’octubre de 2017

 

6. Bonificacions per cura de menors de 12 anys o de familiars: 

a) Beneficiaris: 

Autònoms que tinguin cura d’un menor de 12 anys  o tinguin a càrrec un familiar fins el segon grau en situació de dependència acreditada.

b) Import de la bonificació:       

Bonificació del 100% en la cotització per contingències comuns durant 12 mesos 

c) Requisits:

- Contractar un treballador a jornada completa o a temps parcial (mínim del 50% de la jornada). La durada d’aquesta contractació ha de coincidir amb la de la bonificació i com a mínim ha de durar 3 mesos. Si el contracte és a temps parcial, la bonificació serà del 50%.

- Si no es compleixen aquests requisits, l’autònom haurà de retornar aquestes bonificacions. No caldrà tornar-les quan el contracte amb el treballador s’extingeixi per acomiadament objectiu o disciplinari, mort, incapacitat, baixa voluntària o no superació del període prova.

- L’autònom haurà d’estar en alta com autònom, com a mínim, durant els 6 mesos següents al gaudiment de la bonificació.

- Per poder gaudir d’aquesta bonificació l’autònom no pot haver tingut treballadors els 12 mesos anteriors a l’inici de la bonificació ni quan comença aquesta bonificació.

- Només es gaudir de la bonificació una sola vegada per cada beneficiari.

d) Entrada en vigor:

26 d’octubre de 2017

 

7. Bonificacions per autònomes que es reincorporen després de la maternitat:

a) Beneficiaris: 

Autònomes que hagin cessat la seva activitat per maternitat o adopció i tornin a exercir l’activitat per compte pròpia dins els dos anys següents al cessament.

b) Import de la bonificació:       

Quota de 50 € durant els 12 mesos següents a la reincorporació al treball. 

d) Entrada en vigor:

26 d’octubre de 2017

 

8. Devolució de la cotització en cas de pluriactivitat:   

Supòsit previst pels autònoms que també treballen per compte aliena.

En aquest cas, si les cotitzacions en el règim general més les quotes d’autònom superen el topall màxim de cotització, es retornarà el 50% de l’excés de cotització en el règim d’autònoms.

Aquesta devolució es farà de manera automàtica abans del 30 d’abril de cada any.   

Aquesta regulació entra en vigor l’1 de gener de 2018 

 

9. Recàrrecs per pagaments de les quotes fora de termini:

Els recàrrecs per ingrés fora de termini de les quotes d’autònoms passen a ser a partir de l’1 de gener de 2018 els següents:

- Pagament el primer mes següent al termini de pagament: 10%

- pagament a partir del segon mes: 20%

 

10. Base de Cotització per a determinats autònoms:

Els autònoms societaris i aquells autònoms que hagin tingut en algun moment de l’any 10 o més treballadors contractats a la vegada, tindran la base de cotització per a l’any següent que digui cada any la Llei de Pressupostos.

Aquesta norma entra en vigor el 26 d’octubre de 2017.

 

11. Compatibilitat entre autònom i jubilació:    

 S’estableixen dos supòsits:

a) El treballador autònom no contracta cap treballador: Compatibilitzar l’activitat com autònom i el 50% de la pensió de jubilació.

b) El treballador autònom contracta un treballador: Es pot cobrar el 100% de la jubilació. Si aquest treballador es dona de baixa, la compatibilitat passa de nou a ser del 50%.

 

12. Modificació de les bases de cotització:       

Els autònoms podran canviar la seva base de cotització 4 vegades d’any, d’acord amb el següent calendari:

- Petició entre 1 de gener i 31 de març

- Petició entre 1 d’abril i 30 de juny

- Petició entre 1 de juliol i 30 de setembre

- petició entre 1 d’octubre i 31 de desembre

En aquests casos, la data d’efectes dels canvis seran respectivament: 1 d’abril, 1 de juliol,  1 d’octubre i 1 de gener.    

Aquesta mesura entra en vigor l’1 de gener de 2018

 

13. Altes i baixes en el règim d’autònoms:

- 3 altes de cada any tindran efectes des del moment en que es produeixi l’alta a Hisenda. La resta d’altes durant l’any tindran efectes des del primer dia del mes de l’alta.

- 3 baixes de cada any tindran efectes des del moment en que es produeixi la baixa a Hisenda. La resta de baixes tindran efectes des del primer dia del mes del la baixa.

En aquests casos, la quota a pagar serà la part proporcional als dies que s’ha estat d’alta durant el mes.  

Aquesta norma entra en vigor l’1 de gener de 2018

 

El Masnou, novembre de 2017


Autonomos Autonoms Bonificacions Cotitzacio Cuota-Autonomos El-Masnou Laboral Ley-62017 Llei-62017 Seguretat-Social Seguridad-Social

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.