Nuevas Medidas contra el Covid-19 (16 de octubre 2020)

Nuevas Medidas contra el Covid-19 (16 de octubre 2020)

1 month ago
img

RESOLUCIÓ SLT/2546/2020 de 15 d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures per a la contenció del COVID-19 a Catalunya

En data 16 d’octubre de 2020, s’ha publicat al Butlletí Oficial de la Generalitat la Resolució 2546/2020 per la qual s’adopten, entre d’altres les següents mesures que afecten a empreses i autònoms:

1. ACTIVITATS D’HOSTELERIA:

1.1 Restaurants i Bars:

Es suspenen les activitats de restauració, a tot tipus de locals. Només es poden prestar serveis d’entrega a domicili o recollida al mateix establiment amb cita prèvia.

Queden exclosos els restaurants dels hotels i altres allotjaments turístics, que podran seguir oberts sempre i quan sigui per a ús dels seus clients allotjats. 

També resten exclosos d’aquesta suspensió els serveis de restaurants integrats en centres i serveis sanitaris, sociosanitaris i socials, incloent les activitats d’oci infantil i juvenil, els menjadors escolars i els serveis de menjadors socials.

Cal tenir en compte que es suspèn l’obertura de locals per a consum a les seves instal·lacions, però no es suspèn tota l’activitat, sinó que es permet continuar l’activitat amb l’entrega a domicili o recollida en el propi establiment.

1.2 Hotels:

En els hotels l’aforament dels espais comuns es limita al 50% de l’aforament autoritzat, el qual estarà identificat en cartells visibles.

Cal tenir en compte que en els hotels no hi ha suspensió de l’activitat, sinó que hi ha restriccions d’aforament.

2. ESDEVENIMENTS:

Queda suspesa la celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes majors.

Els mercats no sedentaris poden mantenir la seva activitat condicionada a una reducció al 30% de la seva capacitat d’aforament màxim i al compliment de les mesures de seguretat. 

Cal tenir en compte que la suspensió afectarà a aquelles activitats que estiguin relacionades amb l’organització d’esdeveniments. La venta ambulant no es veurà afectada per suspensió, sinó per limitació d’aforament.

3. SERVEIS i COMERÇ MINORISTA: 

Les empreses de serveis i comerç minorista no poden oferir serveis que impliquin un contacte personal pròxim, a no ser que sigui un servei essencial, sanitari o sociosanitari. Queden exclosos d’aquesta previsió els serveis de perruqueria, però no les estètiques. La prestació de serveis s’ha de fer, en la mesura del possible, sense contacte físic amb els clients.

Cal tenir en compte que es considerarà suspensió sempre que estigui tota l’activitat relacionada, exclusivament, amb serveis que impliquin un contacte personal pròxim amb els clients. No és una suspensió total com a tal, sinó una restricció dins de la cartera de serveis de l’activitat.

La obertura al públic dels establiments i locals comercials minoristes que tinguin una superfície útil d’exposició i venta superior a 400 metres quadrats queda condicionada a establir sistemes de control d’accés i de l’aforament en temps real. Es restringeix l’accés a provadors a una màxim d’una persona per cabina.

En tot cas, els establiments comercials minoristes han de complir els requisits següents:

 • Establiments d'alimentació, begudes, productes higiènics i d'altres de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques i veterinaris, oberts al 50% d'aforament.
 • La resta de comerços minoristes, oberts al 30% d'aforament.
 • Cal garantir una distancia mínima de 1,5 metres entre clients. 
 • En els locals comercials en que no es pugui mantenir aquesta distancia, es permetrà únicament la permanència dins del local d’un client.
 • Es poden establir sistemes de recollida en el local de productes adquirits per telèfon o via internet, sempre que es pugui garantir una recollida escalonada que eviti aglomeracions en el interior del local o en el seu accés i també sistema de repartiment a domicili. 
 • Els establiments han d’aplicar de manera rigorosa les mesures higièniques, de prevenció i de seguretat establertes per a fer front a la COVID-19. 

4. ACTES RELIGIOSOS I CERIMÒNIES CIVILS:

Els actes religiosos i cerimònies civils, inclosos els casaments i cerimònies fúnebres han de limitar l’assistència al 50% de l’aforament.

5. ACTIVITATS CULTURALS, D’ESPECTACLES PÚBLICS, RECREATIUS I ESPORTIUS:

 • Aforament al 50% amb seients preassignats i registre de dades de contacte.
 • Obligació de tancar a les 23.00 h.
 • Tancament de parcs i fires d'atraccions. 
 • Prohibida l'obertura d'establiments d'activitats lúdiques infantils privades en espais tancats.
 • Tancament de parcs i jardins públics i de les àrees de joc infantils a les 20.00h.
 • Tancament de salons de joc, casinos i sales de bingo.
 •  Instal·lacions i equipaments esportius lúdics amb control d'accés i amb aforament al 50%.
 • Competicions no professionals d'àmbit català ajornades.
 •  Tancament dels espais esportius no supervisats.

 

DURADA DE LES MESURES ADOPTADES: 15 dies naturals.

DATA DE PUBLICACIÓ I INICI DE LES SUSPENSIONS DE LES ACTIVITATS: 16/10/2020.

 

El Masnou, 16 d’octubre de 2020


2020 Autonomos Autonoms Coronavirus Covid-19 El-Masnou Grup8 Masnou

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.