AYUDA A AUTÓNOMOS DE 2000 € (5 de noviembre de 2020)

AYUDA A AUTÓNOMOS DE 2000 € (5 de noviembre de 2020)

hace 2 semanas
img

AJUT PER AL MANTENIMENT DE L’ACTIVITAT ECONÒMICA DE PERSONES AUTÒNOMES I MICROEMPRESES ENFRONT LA COVID-19

La Generalitat de Catalunya ha aprovat un ajut extraordinari per a autònoms i micro empreses amb les següents condicions:  

1.- A qui va adreçat:

a) Les persones donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms de la Seguretat Social (RETA), o bé, a una mutualitat, que exerceixin l'activitat econòmica com a persona física. No podran sol·licitar l'ajut quan el sumatori de les persones treballadores autònomes, incloses les persones treballadores autònomes col·laboradores, i les contractades per compte aliè de la unitat de negoci és superior a sis, prenent com a referència la mitjana de l'any 2019.

b) Les persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA sòcies d'una empresa d'un màxim de 3 socis. No podran sol·licitar l'ajut les empreses en que el sumatori de persones sòcies i persones treballadores sigui superior a 6 (mitjana de l'any 2019). 

No poden demanar aquest ajut els treballadors autònoms col·laboradors

2.- Càlcul de la mitjana màxima de 6 persones treballadores per a l’any 2019?

En el cas de treballadors autònoms persona física i treballadors autònoms societaris, el càlcul es fa en base a tots els treballadors de l’activitat: tant els treballadors donats d’alta com autònoms com els treballadors assalariats durant l’any 2019. Només computaran els treballadors que han treballat de forma ininterrompuda durant tot l’any 2019. 

3.- Requisits: 

a) Ser persona treballadora autònoma.

b) La base imposable de la darrera declaració de la renda de les persones físiques disponible ha de ser igual o inferior a 35.000 euros en cas d'acollir-se al sistema de tributació individual i d'igual quantia, en relació amb la part de la base imposable corresponent al sol·licitant, en cas d'acollir-se al sistema de tributació conjunta.

c) Que en les declaracions dels tres primers trimestres de l'exercici 2020, o període equivalent (en cas d'alta com a treballador autònom a partir de l'1 de juny de 2020), la base imposable sigui igual o inferior a 13.125 euros. En cas de persones treballadores autònomes que l’alta com a treballador autònom ha estat posterior a l’1 de gener de 2020, el càlcul de l’import màxim del rendiment net de l’activitat es farà amb el prorrateig dels dies d’alta com a persona treballadora autònoma prenent  com a referència l’import de 13.150 euros.

Estar en situació d'alta al RETA de l’1 d'octubre de 2020 i com a mínim s’haurà d’estar  d’alta fins al 31 de desembre de 2020.

4.- Càlcul conforme el  rendiment net de l’activitat durant el tres primers  trimestres de l’any 2020 no ha estat superior a 13.150€ 

a) El sumatori de l’apartat Rendiment net de l’activitat que s’ha declarat en les declaracions trimestrals de l’IRPF, model 130 o model 131 dels tres primers trimestres de l’any  2020 no pot ser superior a 13.150€.

b) En el cas de persones treballadores autònomes no obligades a fer les declaracions trimestrals de l’IRPF, hauran d’assegurar-se que el rendiment net de la seva activitat (ingressos menys despeses) del tres primers trimestres del 2020 no és superior a 13.150€. 

No cal presentar documentació acreditativa amb la sol·licitud. Però amb posterioritat la Generalitat demanarà la documentació acreditativa del compliment dels requisits

Termini: Fins el 19 de novembre

Quantia de l'ajutImport fix de 2.000 euros. 


2020 Ajuts-Coronavirus Autonomos Autonoms Autonoms-Societaris Coronavirus E-Notum Grup8 Subvencio-Generalitat-De-Catalunya

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.