Medidas Covid hasta el 24 de Enero de 2021

Medidas Covid hasta el 24 de Enero de 2021

3 years ago
img

MESURES COVID A CATALUNYA

1. Vigència: Fins el 24 de gener de 2021

2. Mobilitat: Confinament municipal: restringida l'entrada i sortida de cada municipi, excepte per realitzar activitats físiques i esportives individuals a l'aire lliure entre municipis limítrofs.

 Excepcions al confinament que caldrà justificar adequadament:

Assistència a centres, serveis i establiments sanitaris i socials.

Compliment d'obligacions laborals, professionals, empresarials, institucionals o legals.

Assistència a centres universitaris, docents i educatius, incloses les escoles d'educació infantil.

Retorn al lloc de residència habitual o familiar, per una necessitat justificada i inajornable.

Assistència i cura de persones grans, menors, dependents, persones amb discapacitat o persones especialment vulnerables. S'hi inclouen els desplaçaments necessaris per a la recollida i cura de menors d'edat en cas de progenitors separats, divorciats o amb residència a llocs diferents.

Desplaçament a entitats financeres i d'assegurances o estacions de proveïment en territoris limítrofs.

Actuacions requerides o urgents davant dels òrgans públics, judicials o notarials.

Renovacions de permisos i documentació oficial, així com altres tràmits administratius inajornables.

Realització d'exàmens o proves oficials inajornables.

Exercici del dret de manifestació i de participació política.

Causa de força major o situació de necessitat.

Qualsevol altra activitat d'anàloga naturalesa, degudament acreditada.

Es permeten els desplaçaments per al desenvolupament de les competicions esportives autoritzades.

3. Mobilitat nocturna (toc de queda) i horaris: Es prohibeixen tots els desplaçaments i la circulació pel carrer entre les 22 i les 6 h.

La circulació de vehicles per vies que transcorrin o travessin Catalunya està permesa sempre que tingui origen i destí fora de Catalunya. Així mateix, està sempre permesa la circulació quan es tracti de transport de mercaderies.

4. Horari màxim d'obertura al públic:

Comerços i activitats obertes al públic: entre les 6 h i les 21 h.

Els comerços que obren les 24 hores han de tancar a les 21h i no poden obrir fins les 6h. 

Restauració consum a l'establiment: de 07.30h a 09.30h per esmorzar i de 13h a 15.30h per dinar.

Restauració recollida a l'establiment: fins a les 22 h.

Restauració lliuraments a domicili: fins a les 23 h.

Activitats culturals: fins a les 22 h.

5. Àmbit social:

Es prohibeixen les trobades i reunions de més de 6 persones tant en l’àmbit privat com en l’àmbit públic i que no se superin dues bombolles de convivència.

No es consideren incloses en aquesta prohibició:

Activitats laborals, actes religiosos com casaments, serveis religiosos, celebracions i cerimònies fúnebres, mitjans de transport públic i activitats docents, activitats extraescolars i les activitats d'intervenció socioeducativa.

6. Àmbit educatiu:

ESO, Primària i Infantil: Presencialitat plena

Batxillerat i cicles formatius i ensenyaments reglats: Reducció de l'activitat presencial.

Universitats: La docència teòrica es fa en format virtual. Es mantenen com a excepció les pràctiques i les avaluacions, en què s'han d'extremar les mesures de protecció.

Extraescolars, lleure infantil i juvenil i esport escolar: Se suspenen les activitats que es realitzen fora de l'horari lectiu habitual, dins o fora del centre educatiu. 

Excepcions:

Activitats promogudes pels centres educatius, les seves associacions de mares i pares d'alumnes o les seves seccions esportives, així com per les associacions esportives escolars, quan aquestes es realitzin en el centre educatiu i els grups constants en què s'agrupin els participants siguin coincidents amb els grups de convivència estable definits per a l'activitat lectiva.

7. Àmbit comercial:

a) Comerç minorista

Se suspèn l'obertura els dissabtes i diumenges, excepte: Els establiments d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, centres de veterinària, concessionaris d'automòbil, telecomunicacions, perruqueries i centres d'estètica, i centres de jardineria.

De dilluns a divendres només poden obrir els establiments i locals al detall amb una superfície de venda igual o inferior a 400 metres quadrats amb un aforament del 30%.

b) Centres comercials tancats excepte els establiments i locals comercials que estiguin dedicats exclusivament a la venda de productes d'alimentació, de begudes, de productes higiènics, d'altres productes de primera necessitat, farmàcies, ortopèdies, òptiques, establiments dedicats a productes de telecomunicacions, serveis de perruqueria i d'estètica i centres de veterinària.

c) Mercats no sedentaris i fires mercat: Aforament del 30%.

d) Serveis amb contacte físic (perruqueries i centres d’estètica): Oberts amb sistema de cita prèvia individual i reforç de mesures de prevenció de contagis.

8. Àmbit de l'hostaleria i restauració:

a) Terrasses: Amb una distància mínima senyalitzada de 2 metres entre taules o agrupacions de taules, limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taules diferents, excepte que es tracti de la bombolla de convivència.

b) Interiors: Oberts amb el 30% de l'aforament, amb bona ventilació amb una distància mínima de 2 metres entre comensals de taules o agrupacions de taules. Limitació de 4 comensals per taula o agrupacions de taula, excepte que es tracti de la bombolla de convivència.

9. Àmbit esportiu: Se suspèn l’obertura al públic de les instal·lacions i els equipaments esportius en espais tancats, a excepció de les piscines.

Les instal·lacions i els equipaments esportius a l’aire lliure poden obrir i utilitzar-se sempre que es compleixin les condicions següents:

Aforament del 50%

Control d'accés

Sense vestidors (excepte piscines).

Queda prohibida la utilització d'equipaments esportius que no estiguin supervisats.

Es permeten les activitats individuals o en grup fins a 6 persones, inclosa la persona que és la professora o monitora.


2021 Coronavirus Covid-19 El-Masnou Grup8

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.