NOVA CONVOCATÒRIA D'INSCRIPCIÓ PRÈVIA ALS AJUTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

NOVA CONVOCATÒRIA D'INSCRIPCIÓ PRÈVIA ALS AJUTS DE SUPORT A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL

2 years ago
img

SEGONA CONVOCATÒRIA D’AJUTS A LA SOLVÈNCIA EMPRESARIAL EN RESPOSTA A LA COVID-19 (JULIOL 2021)

a) Informació General:

La Generalitat de Catalunya ha obert una segona inscripció a ajuts destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes (empresaris i professionals) i les empreses no financeres més afectades per la pandèmia de la COVID-19 i s’han de destinar al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

La Generalitat de Catalunya va obrir una primera inscripció destinada a determinats sectors. Aquesta segona convocatòria  s’amplia a totes les activitats dels autònoms (empresaris i professionals) i les empreses no financeres de qualsevol sector d’activitat econòmica.

b) Termini:

Presentació de sol·licituds d'inscripció prèvia

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar des de les 9.00 hores del dia 21 de juliol de 2021 fins al dia 30 de juliol de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.

c) Requisits:

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

- Que hagin realitzat i declarat aquesta activitat durant el 2019 i el 2020 i que la continuïn exercint en l’actualitat.

- Que es trobin en alguna de les situacions següents:

- Que el volum d'operacions anual declarat, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019. 

- Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

-  Tenir un volum de deutes pendent subvencionable igual o superior a 4.000 euros.

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

- Disposar d'un sistema d'organització i de gestió de la prevenció, d'acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.

d) Finalitat dels ajuts:

L’ajut es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

e) Quantitat de l’import dels ajuts:

L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports, seran:

- Si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€

- La resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

f) Requisits econòmics:

S’ha d’haver perdut més del 30% respecte al 2019 del volum d’operacions anual.

a) Per a EMPRESES I PERSONES QUE DECLAREN IVA:

Han d’haver experimentat un descens de més del 30% respecte al 2019 del volum d’operacions de les seves DECLARACIONS d’IVA

b) Per a EMPRESES I PERSONES QUE NO DECLAREN IVA:

1. Persones FÍSIQUES - IRPF

Per a contribuents de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques s'entendrà com a volum d'operacions la informació sobre els ingressos íntegres fiscalment computables procedents de la seva activitat econòmica, que s’inclouen en la base imposable de les seves declaracions en aquest tribut corresponent als dos anys 2019 i 2020. En aquest apartat s’entenen inclosos també els contribuents que apliquen el règim especial de recàrrec d’equivalència en l’IVA.

2. PERSONES JURÍDIQUES – Impost de societats

 Per a contribuents de l'impost sobre societats o de l'impost de la renda de no residents amb establiment permanent, s'entendrà com a volum d'operacions la informació sobre la base imposable prèvia declarada en l'últim pagament fraccionat o declaració dels anys 2019 i 2020, respectivament, de l'Impost sobre Societats.

g. Exclusions:

No poden ser destinataris els qui aplicant el mètode d’estimació directa hagin declarat un resultat net negatiu per les activitats econòmiques en la declaració de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques corresponent a l’exercici 2019.

Tampoc els qui tributant l’Impost sobre Societats o l’Impost sobre la Renda de no Residents en l’exercici 2019, hagi resultat negativa la base imposable d’abans de l’aplicació de la reserva de capitalització i compensació de les bases imposables negatives.

Els qui complien els requisits i ja es van presentar a la primera convocatòria d’aquests ajuts.

Els qui no compleixin els requisits generals.

h. Informació sobre la tramitació de la inscripció a l’ajut:

Si considereu que compliu els requisits per ser destinatari dels ajuts, poseu-vos en contacte amb aquest despatx professional per correu electrònic a l’adreça: info@grup8.com, abans del proper 28 de juliol sol·licitant que us tramitem l’ajut i us informarem del cost de la tramitació i realitzarem el tràmit.


2021 Ajuts Ajuts-Coronavirus Ajuts-Covid El-Masnou Grup8

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.