PRORROGADOS LOS ERTOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021

PRORROGADOS LOS ERTOS HASTA EL 31 DE MAYO DE 2021

3 years ago
img

PRORROGATS ELS ERTOS FINS EL 31 DE MAIG DE 2021

Avui, 27 de gener, s’ha publicat el Reial Decret Llei prorroga els Expedients de Regulació Temporal de l’Ocupació (ERTO) fins al 31 de maig

Les principals novetats son: 

1. Es prorroguen expressament i fins al 31 de maig de 2021:

a) Els expedients de força major vigents, autoritzats en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020 (Força Major Covid-19 març).

b) Els expedients per impediment vigents autoritzats en virtut de la disposició addicional primera del RD-L 24-2020 (Força Major Rebrot).

c) Els expedients per limitació/impediment d’activitat vigents, tramitats a partir d’octubre de 2020 en virtut del RD-L 30/2020, mentre duri la causa autoritzada i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.

d)Es podrà pactar la pròrroga dels ERTO per causes ETOP vigents i que finalitzin abans del 31 de maig de 2021.

Es prorroga el procediment de tramitació i negociació dels ERTO ETOP-Covid.

2. Exoneracions de quota empresarial de Seguretat Social:

a) ERTO de força major per impediment d’activitat autoritzats en virtut de l’article 2.1 del RD-L 30/2020:

  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb menys de 50 persones treballadores, es podran exonerar el 100% de la quota empresarial de seguretat social pel període de tancament i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.
  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb 50 o més persones treballadores, es podran exonerar el 100% de la quota empresarial de seguretat social pel període de tancament i, com a màxim, fins al 31 de maig de 2021.

b) ERTO de força major per limitació de l’activitat autoritzats en virtut de l’article 2.2 del RD-L 30/2020 i del RD-L 2/2021:

  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb menys de 50 persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 100%, 90%, 85% i 80%, respectivament i durant els mesos de febrer a, com  màxim, maig de 2021.
  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb 50 o més persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 90%, 80%,75% i 70%, respectivament i durant els mesos de febrer a, com a màxim, maig de 2021.

 

En cada moment, i atenent a la naturalesa de la causa de força major (limitativa o impeditiva), s’hauran d’aplicar els percentatges d’exoneració corresponents i l’empresa, en el cas que la causa es vegi modificada, haurà de comunicar-ho a la Tresoreria General de Seguretat Social mitjançant declaració responsable.

c) Sectors d’activitat amb taxa elevada de cobertura per ERTO i taxa reduïda de recuperació d’activitat:

Podran accedir a les exoneracions aquelles empreses que, tenint un dels CNAE contemplats en la llista següent es trobin en algun d’aquests supòsits:

  • Tinguin vigent, i prorrogat automàticament, un expedient de “Força Major COVID de març”, en virtut de l’article 22 del RD-L 8/2020.
  • Empreses del supòsit anterior que entre l’1 de febrer i el 31 de maig de 2021 transitin cap a un expedient per causes ETOP.
  • Empreses que hagin transitat d’un ERTO de Força Major a un ETOP COVID en virtut de la disposició addicional primera del RD-L 30/2020 o que tinguessin un ETOP COVID tramès a partir d’octubre de 2020, i que haguessin tingut dret a les exoneracions previstes en la disposició addicional primera del RD-L 30/2020.
  • Empreses que siguin integrants de la cadena de valor o dependents indirectament de les empreses indicades anteriorment i que se’ls hagi prorrogat automàticament l’ERTO de Força Major COVID de març (art. 22 RD-L 8/2020) o transitin cap a un ETOP COVID.

Exoneracions de quota empresarial de seguretat social:

  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb menys de 50 persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 85% durant els mesos de febrer a maig de 2021.
  • Les empreses que, a 29 de febrer de 2020, comptaven amb 50 o més persones treballadores podran exonerar-se, en proporció als períodes i percentatges de jornada afectats, en el 75% durant els mesos de febrer a maig de 2021.

Extracción de minerales de hierro.
Artes gráficas y servicios relacionados con las mismas. 

Otras actividades de impresión y artes gráficas. Reproducción de soportes grabados. Fabricación de explosivos.
Producción de metales preciosos. 

Fabricación de instrumentos de óptica y equipo fotográfico. Fabricación de artículos de joyería y artículos similares. Fabricación de artículos de bisutería y artículos similares. Reparación y mantenimiento aeronáutico y espacial. Comercio al por mayor de cueros y pieles. 

Comercio al por mayor de bebidas.
Comercio al por menor de ordenadores, equipos periféricos y programas informáticos en establecimientos especializados.
Transporte por taxi.
Otros tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Actividades anexas al transporte aéreo.
Hoteles y alojamientos similares.
Alojamientos turísticos y otros alojamientos de corta estancia.
Campings y aparcamientos para caravanas.
Otros alojamientos.
Restaurantes y puestos de comidas.
Establecimientos de bebidas.
Actividades de exhibición cinematográfica. 

Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros.
Alquiler de cintas de vídeo y discos.
Alquiler de otros efectos personales y artículos de uso doméstico.
Alquiler de medios de navegación.
Alquiler de medios de transporte aéreo.
Actividades de las agencias de viajes.
Actividades de los operadores turísticos.
Otros servicios de reservas y actividades relacionadas con los mismos. Actividades de fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de oficina.
Organización de convenciones y ferias de muestras.
Artes escénicas.
Actividades auxiliares a las artes escénicas.
Gestión de salas de espectáculos.
Actividades de los jardines botánicos, parques zoológicos y reservas naturales. Actividades de juegos de azar y apuestas.
Actividades de los parques de atracciones y los parques temáticos.
Otras actividades recreativas y de entretenimiento.
Lavado y limpieza de prendas textiles y de piel.
Actividades de mantenimiento físico. 

 3.- Obligació de manteniment de l’ocupació:

L’accés i aplicació efectiva d’exoneracions en quota empresarial de seguretat social, en virtut dels ERTO abans exposats, comportarà la renovació del període de manteniment de l’ocupació per un nou termini de 6 mesos que s’acumularà al temps pendent d’anteriors compromisos de manteniment de l’ocupació.

4.- Prohibició de realització d’hores extraordinàries, noves contractacions i externalitzacions:

Durant la vigència d’expedients de regulació temporal d’ocupació no es podran realitzar hores extraordinàries, noves contractacions ni externalitzacions si no és que cap de les persones afectades no pot realitzar les funcions necessàries per motius de formació, capacitació o expertesa.

5.- Prohibició de l’acomiadament i extinció de contractes:

Les causes de força major i ETOP que justifiquin un expedient de regulació temporal de l’ocupació no podran justificar acomiadaments ni extincions de contracte.

6.- Còmput de contractes temporals en suspensió: 

Els contractes temporals es veuran prorrogats per al període d’afectació amb la mesura de suspensió (inclosos els formatius, de relleu i interinitat).

7.- Prestació d’atur de les persones treballadores:

A partir de l’1 de febrer de 2021, i fins al 31 de maig de 2021, les persones treballadores afectades per ERTO percebran el 70% de la base reguladora de la prestació. Si la persona treballadora no és acomiadada durant el 2021, el temps de percepció de la prestació serà descomptat del temps màxim que li correspongués a la persona treballadora.


2021 Ajuts-Coronavirus Ajuts-Covid Covid-19 El-Masnou Erto Expedient-Regulacio-Ocupacio Grup8

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.