REDUCCIÓ DELS LLOGUERS DE LOCALS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS INDUSTRIALS I COMERCIALS

REDUCCIÓ DELS LLOGUERS DE LOCALS PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS INDUSTRIALS I COMERCIALS

3 years ago
img

REDUCCIÓ DELS LLOGUERS DE LOCALS  PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS INDUSTRIALS I COMERCIALS

En cas que l'autoritat competent decreta mesures de suspensió o de restricció de l'aprofitament material de béns immobles arrendats per a la realització d'activitats industrials i comercials, en els contractes subscrits a partir de l'1 de gener de 1995 la part arrendatària podrà requerir de la part arrendadora, per burofax o d'una altra manera fefaent, una modificació raonable de les condicions del contracte, amb la finalitat de restablir l'equilibri de les prestacions.

Si no hi hagués acord entre les parts en el termini d'un mes a comptar del requeriment efectuat per l’arrendatari, s'apliquen les regles següents:

a) Suspensió de l’activitat: En cas de suspensió del desenvolupament de l'activitat, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir en un 50% respecte de les vigents mentre duri la mesura de suspensió.

b) Limitació de l’activitat: En cas de restricció parcial de l'aprofitament material de l'immoble, la renda i altres quantitats degudes per la part arrendatària s'han de reduir, mentre durin les mesures de restricció, en una proporció igual a la meitat de la pèrdua d'aprofitament de l'immoble, mesurada objectivament per la reducció d'aforament o d'horaris o per altres limitacions imposades per la norma.

La prestació de serveis de lliurament a domicili o de recollida de productes a l'establiment no afecta l'aplicació de les reduccions previstes per les lletres a) i b) d'aquest apartat.

La part arrendatària pot exigir a la part arrendadora que imputi totalment o parcial a l'obligació de pagar les referides rendes i altres despeses degudes que hagin vençut totes les quantitats que eventualment garanteixin el compliment de les seves obligacions, excloses la fiança legal obligatòria i altres garanties dipositades en l'organisme oficial competent.

En cas que les mesures previstes per la lletra a) es perllonguin més de tres mesos en el transcurs d'un any, la part arrendatària pot optar per desistir del contracte sense penalització.

Les reduccions de renda i d'altres quantitats degudes per la part arrendatària són efectives a comptar de la data del requeriment de modificació de les condicions contractuals fet per la part arrendatària. Des que rebi el requeriment, la part arrendadora s'ha d'abstenir d'emetre factura contra la part arrendatària per l'import de la renda i altres despeses a càrrec d'aquesta fins que transcorri el termini mensual per a negociar la modificació contractual o, si és anterior, fins a la data de l'acord.

 


2020 Ajuts-Coronavirus Covid-19 El-Masnou Empreses Reduccio-De-Lloguers Masnou

Subscribe now and receive all the legal news
of interest Freelancers and SMEs.

Enter your email.