AJUTS PER A EMPRESES DE MASNOU AFECTADES PER LA PANDÈMIA

AJUTS PER A EMPRESES DE MASNOU AFECTADES PER LA PANDÈMIA

Fa 3 anys
img

 

SUBVENCIONS PER A EMPRESES I AUTÒNOMS AFECTATS PEL LA CÒVID-19

Objecte de les subvencions:  

Atorgar subvencions extraordinàries dirigides al manteniment de l’activitat econòmica local afectada per les mesures oficials de resposta a la crisi sanitària provocada per la COVID 19 i que es trobin almenys en algun dels supòsits següents:

a) Suspensió de l’activitat

b) Limitació d’aforaments

c) Altres de caràcter similar dictades per les autoritats competents que suposin una restricció de l’activitat econòmica

La convocatòria d’ajuts és realitza per a les següents línies:

- Línia 1: Ajuts al manteniment de l’activitat comercial o de prestació de serveis que es desenvolupa des d’un establiment comercial situat a peu de carrer al Masnou i al mercat municipal:

Aquesta línia té per objecte mantenir l’activitat econòmica que es desenvolupa als diferents eixos comercials i a espais de localització i/o concentració d’activitat econòmica al municipi atès que actuen com a element de cohesió social donat que genera espais de relació i d’intercanvi de la ciutadania.

- Línia 2: Ajuts destinats al manteniment de l’activitat econòmica del Masnou:

Te per objecte donar suport econòmic a les activitats econòmiques empresarials i professionals afectades directament o indirectament per aquesta convocatòria i que té per objecte mantenir els llocs de treball de persones assalariades i persones autònomes.

Requisit específic per a poder concórrer a la línia 1:

- Disposar d’un local comercial o de prestació de serveis a peu de carrer al Masnou com a persona propietària o en règim d’arrendament

Despeses subvencionables:

Les subvencions concedides a l’empara d’aquesta convocatòria s’han de destinar a finançar les despeses i/o inversions corresponents als conceptes subvencionables següents: 

 • Subministraments (electricitat, aigua, gas)
 • Comunicacions (telèfon, dades)
 • Assistència tècnica i assessorament (laboral, fiscal o anàlegs)
 • Quotes a la Seguretat Social de les persones promotores de l’activitat
 • Interessos dels crèdits bancaris
 • Despeses o inversions vinculades a la implantació de nous serveis o serveis complementaris, com per exemple, servei de lliurament a domicili, venda en línia i promoció de les noves tecnologies en l’activitat empresarial, actuacions de màrqueting en línia, sistemes de cita prèvia, etc.
 • Compra de productes per donar compliment a les mesures d’higiene o de prevenció de riscos per al personal, les persones usuàries, com mampares, productes d’higiene, EPIs, etc., d’acord amb la normativa que correspongui en cada cas.
 • Despeses destinades a la creació de nous productes o serveis, que fins ara no feia l’empresa habitualment.
 • Costos salarials i de cotitzacions a la Seguretat Social (quota patronal) del personal contractat al llarg de tot el període subvencionable indicat en aquesta convocatòria. En relació al personal contractat que en els períodes subvencionables han estat afectats amb expedients de regulació temporal de l’ocupació, per a qualsevol de les seves modalitats, seran subvencionables:

Costos salarials complementaris a càrrec de l’empresa

Cotitzacions a la Seguretat Social a càrrec de l’empresa

 • Addicionalment, per a la línia 1 seran subvencionables els costos vinculats al lloguer del local destinat al desenvolupament de l’activitat comercial i/o de serveis.

El període subvencionable serà:

Línia 1: entre el dia 1 d’octubre de 2020 i el dia 28 de febrer de 2021 (ambdós inclosos)
Línia 2: entre el dia 1 d’abril de 2020 i el dia 28 de febrer de 2021 (ambdós inclosos)

Per totes les línies, cal considerar, a més:

 • No serà objecte de subvenció l’import de l’impost sobre el valor afegit (IVA), ni el pagament de tributs, multes o sancions.
 • La data de la factura o del document probatori acreditatiu de la realització de la despesa o de la inversió i la data de pagament d’aquestes ha d’estar compresa per a cadascuna de les línies al període subvencionable.

En aquells conceptes en què existeixi un període de facturació, aquest també ha d’estar comprés en les dates indicades anteriorment. Si el període de facturació indicat a la factura incorpora dies compresos fora dels períodes subvencionables al compte justificatiu simplificat per a la justificació econòmica caldrà indicar l’import proporcional que correspongui només en relació als dies de facturació compresos als períodes subvencionables per a cadascuna de les línies.

El termini de presentació comença el 27 de maig de 2021 i finalitza el 12 de juliol de 2021 (ambdós inclosos)

Import màxim de la subvenció:

- Línia 1: 2.000.- €

- Línia 2: 1.200.- €

Documentació a presentar:

Les bases de la convocatòria estableixen tot un seguit de documentació de caràcter general, laboral, fiscal i comptable que hauran de presentar-se a l’Ajuntament.

En cas que estigueu en uns dels supòsits inclosos en aquests ajuts i voleu que us el tramitem, poseu-vos en contacte amb aquest despatx professional al mail: grup8@grup8.com i us informarem dels nostres honoraris i dels tràmits a seguir.

Moltes gràcies

 

 

 

 


2021 Ajuts Ajuts-Coronavirus Ajuts-Covid El-Masnou Grup8 Masnou Serveis-Empresarials

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.