Mesures sobre el Pagament de Lloguers dels Locals de Negoci (23 d'abril)

Mesures sobre el Pagament de Lloguers dels Locals de Negoci (23 d'abril)

Fa 3 anys
img

MESURES SOBRE EL PAGAMENT DEL LLOGUER DELS LOCALS DE NEGOCI

El Reial Decret Llei 15/2020, de 21 d’abril, ha establert una sèrie de mesures sobre el pagament del lloguer dels locals de negoci. Es preveuen dos supòsits diferenciats: 

1. lloguer de locals de negoci quan el propietari sigui una empresa o una persona física propietària de més de 10 immobles:

Es podrà demanar una moratòria en el pagament del lloguer que el propietari del local haurà d’acceptar perquè és obligatòria. Aquesta moratòria s’haurà de demanar abans del 22 de maig de 2020 i tindrà una durada màxima de 4 mesos i no susposrà cap penalització ni el pagament d’interessos.

Els mesos de lloguer que no s’hàgin pagat es fraccionarà el seu pagament durant 2 anys, que començaran a computar un cop acabi el termini de 4 mesos. 

2. Lloguer de locals de negoci quan el propietari sigui una persona física propietària de menys de 10 immobles:  

En aquest cas caldrà un acord entre el propietari i el llogater. Per tant, no s’imposa cap mesura obligatòria als propietaris. El llogater ha de fer arribar la seva proposta al propietari abans del 22 de maig de 2020 i consistira en utilitzar la fiança per pagar una o més mensualitats del lloguer. El llogater haurà de reposar aquesta fiança en el termini d’un any des de la data de l’acord. 

3. Requisits per poder accedir a aquestes mesures:

a) Requisits per a autònoms: 

- Que l’activitat hagi estat suspesa (Hosteleria, comerços no essencials, etc.)

- En cas d’activitats no suspeses, caldrà acreditar una reducció en la facturació del mes anterior en que es demana la mesura (març o abril), com a mínim del 75% respecte la mitja mensual del trimestre equivalent de l’any 2019. 

b) Requisits per a Pimes:

- Tenir menys de 50 treballadors

- Que la seva activitat hagi estat suspesa

- En el cas d’activitats no suspeses, caldrà acreditar una reducció en la facturació del mes anterior en que es demana la mesura (març o abril), com a mínim del 75% respecte la mitja mensual del trimestre equivalent de l’any 2019. 

4. Acreditació del compliment dels requisits per part del llogater:

- En cas d’activitats suspeses: Certificat de l’Agència Tributària o de l’òrgan competent de la Generalitat.

- La reducció de la facturació s’acreditarà mitjançant una declaració responsable presentada al propietari on es faci constar la reducció de la facturació. En tot cas, el propietari podrà demanar la comptabilitat al llogater per comprovar aquesta reducció. 

5. Sancions per frau: 

En cas de que es gaudeixi d’alguna d’aquestes mesures sense reunir els requisits, el llogater serà responsable dels danys i perjudicis i de totes les despeses causades al propietari, i es podria arribar a l’extinció del contracte per falsetat. 


Ajuts-Coronavirus Autonomos Autonoms Covid-19 El-Masnou Empreses Grup8 Pimes Pymes Lloguers Moratoria-De-Lloguers

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.