Nova Llei reguladora del preu dels contractes de lloguer d'habitatges

Nova Llei reguladora del preu dels contractes de lloguer d'habitatges

Fa 3 anys
img

PRINCIPALS NOVETATS DE LA LLEI 11/2020, DE 18 DE SETEMBRE, QUE REBAIXA I CONGELA EL PREU DELS NOUS CONTRACTES DE LLOGUER EN ZONES AMB ALTA DEMANDA D'HABITATGE

La Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge té l’objectiu de contenir els preus del lloguer. 

La llei afecta les àrees amb mercat d'habitatge tens. En aquestes àrees el preu no pot augmentar respecte al contracte anterior, si va ser firmat en els últims cinc any, i no podrà superar l’índex de referència de preus de la Generalitat.

La llei s’aplica:

  • A les àrees amb mercat d'habitatge tens. La Llei ha inclòs de manera transitòria 60 municipis catalans en aquesta categoria, els que tenen més de 20.000 habitants. Es relacionen al final del resum els municipis del nostre entorn afectats per aquesta mesura. 
  • Als habitatges que estiguin destinats a residències permanents.
  • Estan exclosos de la llei els contractes subscrits abans de l'1 de gener de 1995, els de protecció oficial, d'inserció, lloguer social, polítiques socials o els de caràcter assistencial.

Mesures que inclou la Llei en aquestes àrees: 

  • El preu no pot augmentar respecte al contracte anterior, si va ser firmat en els últims cinc anys, i no podrà superar l’índex de referència de preus de la Generalitat.
  • Existeixen excepcions en cas d’obra nova, si existeix relació de parentiu o bé si la persona propietària és vulnerable.

Com se sap si una persona propietària és vulnerable?

  • Si la unitat familiar té uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l’Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) podrà signar contractes nous amb el preu dels anteriors. També podrà apujar el preu del lloguer fins a l’Índex de referència si l’anterior contracte el situava per sota. Aquesta excepció només queda sense efecte si la unitat familiar dels inquilins té uns ingressos inferiors a 3,5 vegades l’IRSC.
  • En cas de relació de parentiu entre arrendador i l’anterior arrendatari, si la propietat signa un nou contracte de lloguer, també podrà posar l’immoble al mercat apujant la renda fins al preu de referència.

Infraccions lleus i greus, amb multes d’entre 3.000 i 90.000 euros

L’arrendament per sobre del preu de l’Índex, falsejar el preu de referència i no adjuntar-lo al contracte implica sancions, amb multes d’entre 3.000 i 9.000 euros.

Relació de municipis de l’entorn afectats per aquesta mesura: 

El Masnou

Mataró

Montgat

Pineda de Mar

Premià de Mar

Vilassar de Mar

Badalona

Barcelona

L’Hospitalet

Sant Adrià de Besòs

Santa Coloma de Gramenet

Càlcul del preu de referència del lloguer: 

Per poder efectuar el càlcul del preu de referència del lloguer, es pot utilitzar aquest enllaç de l’Agència Catalana de l’Habitatge:

http://agenciahabitatge.gencat.cat/indexdelloguer/

 


El-Masnou Grup8 Habitatges Lloguers

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.