Novetats Fiscals pel 2021

Novetats Fiscals pel 2021

Fa 2 anys
img

NOVETATS FISCALS DE LA LLEI DE PRESSUPOSTOS DE L'ESTAT PER A 2021

A continuació es relacionen les principals mesures tributàries que es recullen a la Llei de Pressupostos per a 2021:

1. IMPOST SOBRE LA RENDA DE LES PERSONES FÍSIQUES:

a) Límits de reducció en la base imposable de les aportacions i contribucions a sistemes de previsió social:

Amb efectes d'1 de gener de 2021, es modifica el límit general amb què opera la reducció per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social (plans de pensions, mutualitats de previsió social, plans de previsió assegurats, plans de previsió social empresarial i assegurances de dependència severa o gran dependència), reduint-se de 8.000 a 2.000 euros anuals el component fix de l'esmentat límit.

Com a novetat, s'afegeix que el límit resultant s'incrementarà en 8.000 euros, quan l'increment provingui de contribucions empresarials. Es fixa la reducció addicional per aportacions a favor de el cònjuge en 1.000 euros anuals (anteriorment 2.500 euros anuals).

Pel que fa a el límit financer d'aportacions i contribucions als sistemes de previsió social, també es redueix de 8.000 a 2.000 euros anuals l'import anual màxim conjunt d'aportacions i contribucions empresarials als sistemes de previsió social, incrementant-se en 8.000 euros anuals quan aquest increment provingui de contribucions empresarials.

b) Pròrroga dels límits excloents del mètode d'estimació objectiva en l'IRPF per 2021:

Amb efectes d'1 de gener de 2021, es prorroguen per 2021 els límits establerts per als exercicis 2016 i 2017, 2018 i 2019 i 2020.

En els referits exercicis, la magnitud que determinava l'exclusió del mètode d'estimació objectiva, relativa als rendiments íntegres obtinguts en el conjunt d'activitats econòmiques, excepte les agrícoles, ramaderes i forestals, i el límit relatiu a les operacions per les quals hi hagi obligació d'expedir factura quan el destinatari sigui un empresari o professional que actuï com a tal en aplicació del Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació, es fixen en 250.000 i en 125.000 euros.

Així mateix, i amb el mateix àmbit temporal d'aplicació, la magnitud referida a el volum de compres, inicialment fixada a partir del 2016 en 150.000 euros, va quedar establerta en 250.000 per a 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020.

2. IMPOST SOBRE EL VALOR AFEGIT:

a) Tipus impositius reduïts

Amb efectes d'1 de gener de 2021, s'incrementa a el 21% (anteriorment 10%) el tipus de gravamen aplicable a les begudes refrescants, sucs i gasoses amb sucres o edulcorants afegits.

b) Límits per a l'aplicació de el règim simplificat i el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca en l'exercici 2021

Amb efectes d'1 de gener de 2021 es disposa, igualment, una pròrroga per 2021 de el règim transitori establert per als exercicis 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020, relatiu als límits que determinen l'exclusió de el règim simplificat i de el règim especial de l'agricultura, ramaderia i pesca de l'IVA, on es va elevar la magnitud de 150.000 euros a 250.0000 euros.

3. NOU AJORNAMENT EXTRAORDINARI D'IMPOSTOS SENSE INTERESSOS EN 2021 PEL COVID:

Entre les mesures contemplades per a les empreses en aquesta disposició, s'estableix la flexibilització en matèria d'ajornaments per evitar les possibles tensions en la tresoreria, de tal manera que es concedeix durant sis mesos l'ajornament de pagament d'impostos a PIMES i autònoms amb una carència d'interessos de tres mesos, prèvia sol·licitud, per a les autoliquidacions a presentar entre l'1 i el 30 d'abril de 2021

Aquest nou ajornament extraordinari només afecta les liquidacions del primer trimestre del 2021.

Es concedirà l'ajornament de l'ingrés del deute tributari corresponent a totes aquelles declaracions-liquidacions i autoliquidacions el termini de presentació i ingrés finalitzi des del dia 1 d'abril fins al dia 30 d'abril de 2021, ambdós inclosos, sempre que les sol·licituds presentades corresponguin a deutes tributaris fins a un import màxim de 30.000 euros. A tall d'exemple, si l'ingrés a realitzar és de 32.000 euros i ja es te un ajornament concedit per 6.000 euros, només es podrà demanar aquest ajornament extraordinari per 24.000 euros, havent de pagar o demanar un ajornament amb garanties respecte dels altres 8.000 euros.

A més, aquest ajornament extraordinari es pot sol·licitar fins i tot per retencions i ingressos a compte, tributs que hagin de ser legalment repercutits (IVA) o pagaments fraccionats de l'Impost sobre Societats que no poden ser ajornats en condicions normals.

En definitiva, les condicions d'aquest ajornament extraordinari són:

Termini d'ajornament de 6 mesos.

No es meriten interessos de demora durant els 3 primers mesos.


2021 El-Masnou Impostos Irpf Iva Ley-De-Presupuestos-Del-Estado

Subscriviu-vos ara i rebreu totes les novetats legals
d’interès per Pimes i Autònoms.

Escriu el teu correu electrònic.