AYUDAS A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL. JUNIO 2021

AYUDAS A LA SOLVENCIA EMPRESARIAL. JUNIO 2021

hace 2 años
img

NOUS AJUTS PER REDUIR L’ENDEUTAMENT D’EMPRESES I AUTÒNOMS/ JUNY 2021

Objectiu:

Ens plau informar-vos que s’han aprovat nous ajuts destinats a reduir l’endeutament de les persones treballadores autònomes i les empreses més afectades per la pandèmia de la COVID-19. Aquests ajuts s’han de fer servir per al pagament de deutes contrets per les empreses des de març de 2020.

Termini:

El formulari d'inscripció prèvia es pot presentar fins al dia 30 de juny de 2021 a les 15.00 hores. L'ordre de presentació no dona prioritat.

Procediment i Requisits:

Cal presentar el formulari d'inscripció prèvia dins del termini, emplenat amb les dades requerides, aquest formulari produeix els efectes de sol·licitud de l'ajut i no caldrà fer cap altre tràmit per demanar-lo.

Poden fer la inscripció prèvia les persones empresàries o professionals i empreses:

- Que realitzin alguna de les activitats econòmiques incloses en la Classificació Nacional d’Activitats Econòmiques (CNAE) que es troben en el llistat de l’ordre per la qual s'obre el tràmit d'inscripció prèvia

- Que hagin realitzat i declarat, o bé que s'hagi comprovat per part de l'Administració, aquesta activitat durant el 2019 i el 2020, que la continuïn exercint en l’actualitat, i que es trobin en alguna de les següents situacions:

  • Que apliquin el règim d’estimació objectiva (mòduls) en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF).
  • Que el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l’Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o altre tribut indirecte equivalent en el 2020, hagi experimentat un descens de més d’un 30% respecte al 2019.  S’hi entenen incloses les comunitats de béns i les societats civils.
  • Que siguin grups consolidats que tributin en l’Impost sobre Societats en el règim de tributació consolidada i acreditin un descens de l’activitat del grup de més del 30% en el 2020 respecte el 2019.

La Finalitat dels ajuts extraordinaris es destinarà a satisfer el deute i els pagaments a proveïdors i altres creditors, financers o no financers, així com els costos fixes incorreguts pendents de pagament, sempre que aquests hagin meritat entre l’1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 i procedeixen de contractes anteriors al 13 de març de 2021, satisfent en primer lloc, els pagaments a proveïdors, per ordre d’antiguitat, i si procedeix, es reduirà el nominal del deute bancari, prioritzant el deute amb aval públic.

Import:

Quantitat de l’import dels ajuts: L’ajut concedit no serà en cap cas més gran que el deute acreditat. Els imports seran:

  • si es tributa per mòduls es poden rebre fins a 3.000€
  • la resta d’empreses i professionals podran rebre entre 4.000 i 200.000 €

Si reuniu els requisits per sol·licitar aquests ajuts i esteu interessats, no dubteu en posar-vos en contacte amb aquest despatx professional.

Moltes gràcies    

 


2021 Ajuts Ajuts-Coronavirus Ajuts-Covid Autonoms El-Masnou Grup8

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.