AYUDAS A LA VIVIENDA 2021 (AYUNTAMIENTO DEL MASNOU)

AYUDAS A LA VIVIENDA 2021 (AYUNTAMIENTO DEL MASNOU)

hace 3 años
img

 

AJUTS A L’HABITATGE 2021 DE L’AJUNTAMENT DEL MASNOU

Ens plau informar-vos que s’ha obert la convocatòria d'ajuts a l'habitatge de l'Ajuntament del Masnou. Aquest any s’ofereixen 4 tipus d’ajuts.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 6 d'abril de 2021. Tot i que la convocatòria es fa l'any 2021, correspon a la despesa de l'usuari de l'any 2020.

a) TIPUS D’AJUTS:

LÍNIA 1:

Subvencions per al lloguer de l'habitatge habitual. Es tracta d'ajuts destinats a subvencionar l'accés i el manteniment d'un habitatge de lloguer, mitjançant la subvenció de les despeses mensuals derivades del pagament del lloguer i d'una part de les despeses d'accés –com per exemple, impostos i d'altres derivades de la contractació.

LÍNIA 2:

Subvencions de l'IBI per a propietaris d'habitatges en lloguer que aprovin condonacions o reduccions de la renda. Es tracta de subvencions que pretenen beneficiar indirectament les famílies que viuen en habitatges de lloguer i que cobreix una part de l'impost sobre béns immobles (IBI) que suporten els propietaris que promoguin rebaixes o condonacions en la renda als seus llogaters.

LÍNIA 3:

Subvencions per al pagament de la hipoteca de l'habitatge habitual. Són ajuts destinats a subvencionar les quotes hipotecàries en situacions sobrevingudes de deteriorament de la capacitat econòmica familiar.

LÍNIA 4:

Subvencions per a l'IBI de l'habitatge habitual. Són subvencions sobre la quota líquida de l'IBI corresponent a l'habitatge habitual de persones que es troben en una situació de capacitat econòmica limitada.

b). REQUISITS I IMPORT MÀXIM DE LES SUBVENCIONS

1. Per poder obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions regulades en aquestes bases específiques, les persones sol•licitants han de complir els requisits i les condicions que s’indiquen a continuació:

a) Ser majors d’edat o trobar-se legalment emancipades.

b) Estar empadronades en l’habitatge sobre el qual es demana l’ajut.

c) Disposar, en el moment de presentar la sol•licitud, de:

c.1) Un contracte d’arrendament o una subrogació d’un contracte d’arrendament degudament justificada, vigents durant el període definit a la convocatòria o una part d’aquest, per les línies 1 i 4.

c.2) Un títol de propietat de l’habitatge sobre el que es demana l’ajut, per les línies 2, 3 i 4.
d) Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i amb la resta d’administracions, i amb la Seguretat Social.

e) Residir de manera habitual i permanent en l’habitatge per al que es demana l’ajut, d’acord amb el padró municipal d’habitants, excepte en el cs de la línia 2, en la que l’habitatge ha d’estar llogat a una família que l’utilitzarà com a residencia habitual i permanent.

f) Que l’habitatge sobre el qual es demana la subvenció estigui ubicat al municipi del Masnou.

g) Tenir uns ingressos anuals nets màxims per unitat de convivència següents, en el cas de les línies 1, 3 i 4:

g.1) Per una persona sola empadronada al domicili: 2,75 vegades l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) vigent.

g.2) Per cada persona més empadronada es sumaran 0,75 vegades l’IRSC més.
g.3) Per cada membre de la unitat familiar que acrediti una discapacitat amb certificat emès per l’ICASS o per una família monoparental, es considerarà una persona addicional a efectes del càlcul dels ingressos.

2. Les subvencions s’atorgaran pel procediment de concurrència competitiva i la tramitació s’efectuarà seguint l’ordre cronològic del registre d’entrada de les sol•licituds.
No es poden concedir subvencions per sobre del crèdit pressupostari disponible. En el cas que del nombre de sol•licituds rebudes es derivi una quantia de subvencions superior al crèdit disponible en les línies 1 i 3, es prorratejarà proporcionalment aquest crèdit entre totes les sol•licituds segons el quadre adjunt

 

Ingressos de la unitat de convivència (IRSC)

% a aplicar de l’import de l’ajut

Entre 1 i 2

90%

2 i 3,5

80%

Superior a 3,5

70%

 

3. El compliment d’aquests requisits s’acreditarà amb la sol•licitud, mitjançant la presentació de documentació justificativa o a través de declaració responsable, sempre que s’autoritzi l’Ajuntament del Masnou a dur a terme les verificacions necessàries.

C) REQUISITS ESPECÍFICS DE CADA LÍNIA:

Línia 1. Subvencions per al lloguer de l’habitatge habitual

1. Són requisits específics per a la línia 1, subvencions per al lloguer de l’habitatge habitual, els següents:

a) Que l’import de la renda de lloguer no superi 850€ mensuals.
b) Garantir que s’està en condicions de continuar pagant les rendes del lloguer de l’habitatge. Es considera que es compleix aquest requisit quan s’acredita amb l’import de l’ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència, com a mínim una quantitat igual a l’import del lloguer.

c) No tenir la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores  

d) No tenir la unitat de convivència una base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF superior a 500€, excepte causes justificades com la recepció d’indemnitzacions o altres anàlogues.

e) Que el valor cadastral de la suma de tots els immobles propietat dels membres de la unitat de convivència no superi 70.000€.

2. L’import de la subvenció per despeses mensuals de lloguer de l’habitatge habitual i permanent es calcula, atès que es considera que l’import just a destinar a despeses d’habitatge hauria d’estar entorn el 30% dels ingressos nets de la unitat de convivència, a través de la següent fórmula:

Renda lloguer anual -20% dels ingressos nets anuals de la unitat de convivència = Import prestació anual

El límits màxims de la subvenció será de 1.800€ anuals i 150€ mensuals.
  

Línia 2. Subvencions a l’IBI per a propietaris d’habitatges en lloguer que aprovin condonacions o reduccions de la renda.

1. Són requisits específics per a la línia 2, subvencions a l’IBI per a propietaris d’habitatges en lloguer que aprovin condonacions o reduccions de la renda, els següents:

a) Que l’import de la renda de lloguer no superi 850€ mensuals.
b) No tenir la persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre de la unitat de convivència parentiu per vincle de matrimoni o una altra relació estable anàloga, per consanguinitat, adopció o afinitat fins al segon grau, amb les persones arrendadores.  

c) No ser propietari de més de 5 immobles. 

d) Cas de rebaixes en el preu del lloguer, aquestes hauran de ser com a mínim d’un 20% sobre l’import total del rebut del lloguer.

Línia 3. Subvencions per al pagament de la hipoteca de l’habitatge habitual

1. Són requisits específics per a la línia 3, subvencions per al pagament de la hipoteca de l’habitatge habitual, els següents:

a) Que l’import de la quota hipotecària no superi 850€ mensuals.

b) Garantir que s’està en condicions de continuar pagant les següents quotes hipotecàries. Es considera que es compleix aquest requisit quan s’acredita amb l’import de l’ajut atorgat i els ingressos mensuals de la unitat de convivència, com a mínim una quantitat igual a l’import de la hipoteca.

c) No tenir la unitat de convivència una base imposable de l’estalvi de la declaració de l’IRPF superior a 500€, excepte causes justificades com seria la recepció d’indemnitzacions o altres anàlogues.

d) Acreditar que la ràtio d’endeutament en el moment de la constitució de l’hipoteca no era superior al 40%.

e) Que el valor cadastral de la suma de tots els immobles propietat dels membres de la unitat de convivència no superi l’import establert a la convocatòria de les subvencions.

2. L’import de la subvenció per al pagament de la hipoteca de l’habitatge habitual es calcula, atès que es considera que l’import just a destinar a despeses d’habitatge hauria d’estar entorn el 30% dels ingressos nets de la unitat de convivència, a través de la següent fórmula:

Quota actual anual - 20% dels ingressos nets anuals de la unitat de convivència = import de la prestació

2.1. El límits màxims de la subvenció será de 1.800€ anuals i 150€ mensuals.

Línia 4. Subvencions per IBI de l’habitatge habitual

1. Són requisits específics per a la línia 4, subvencions per IBI de l’habitatge habitual, que la persona sol•licitant i, si s’escau, la seva parella, han de complir a la data de meritació de l’impost (1 de gener), els següents:

a) Ser subjecte passiu de l’impost sobre béns immobles (IBI) en el padró o en el rebut de lloguer del domicili habitual, segons el contracte.

b) Que el valor cadastral de la suma de tots els immobles propietat dels membres de la unitat de convivència no superi 70.000€.

c) No disposar d’un altre immoble en propietat,    

d) Residir en un habitatge amb un valor cadastral inferior a 70.000€.

2. L’import de la subvenció per IBI de l’habitatge habitual tindrà un import màxim per sol•licitud de 300€.

D) PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:

A l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC), carrer de Roger de Flor, 23 i a través del canal de tràmits de l'Ajuntament del Masnou.

E) FORMULARI DE PRESENTACIÓ:

https://www.elmasnou.cat/media/repository//habitatge/Formulari_Ajuts_Habitatge_2020_definitiva.pdf


2021 El-Masnou Grup8 Habitatges Lloguers Ajuts

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.