NOVEDADES DEL RDL 11/2021, de 27 de mayo, SOBRE ERTES Y AUTÓNOMOS

NOVEDADES DEL RDL 11/2021, de 27 de mayo, SOBRE ERTES Y AUTÓNOMOS

hace 2 años
img

Novetats de el Reial decret llei 11/2021, de 27 de maig, sobre mesures urgents per a la defensa l'ocupació, la reactivació econòmica i la protecció dels treballadors autònoms

Resumidament s'exposen les qüestions més rellevants de l'acord:

1. Durada:

La pròrroga dels ERTO s'ha acordat per quatre mesos més, fins al 30 de setembre de 2021. Concretament es reconeix la pròrroga dels ERTO per força major, encara que només alguns sectors o tipus de ERTO tindran associades exoneracions. Són els següents:

- ERTO per força major d'empreses l'activitat de les quals es trobi en el llistat de CNAE inclòs en el Reial decret llei.

- ERTO per causa tècnica, econòmica i productiva ("ETOP") que transiten a partir de l'1 de juny des d'un ERTO per força major, els que hagin transitat després del RDL 30/2020, de 29 de setembre, o que s'haguessin iniciat per l'article 23 de l'RDL 8/2020, sempre que es trobin dins el llistat del CNAE.

- ERTO per cadena de valor o empresa dependent d'aquelles que es trobin en el llistat de CNAE.

- ERTO ETOP que transitin des cadena de valor o empresa dependent a partir de l'entrada en vigor d'aquest RDL, o haguessin transitat d'acord amb el RDL 30/2020 de 29 de setembre o RDL 2/2021, de 29 de febrer.

- ERTO per limitació i impediment, prorrogats o iniciats a partir de l'entrada en vigor del RDL.

Quant als ERTO ETOP, s'estableix la possibilitat d'iniciar-se després de l'entrada en vigor d'aquesta norma, però només es permet la pròrroga en els termes del RDL 30/2020, de 29 de setembre, dels ERTO que ja estiguessin iniciats abans de la entrada en vigor del RDL.

2. Compromís de manteniment de l'ocupació:

Aquelles empreses que decideixin aplicar les exoneracions que preveu aquesta norma hauran de sumar a el compromís ja adquirit sis mesos de manteniment de l'ocupació, que començaran a comptar quan finalitzin els períodes previs.

3. Prestació per atur:

El manteniment de la protecció de l'ocupació es prorroga en els mateixos termes que el RDL 30/2020, de 29 de setembre, sense que sigui necessari, en els ERTO ja vigents, la presentació d'una sol·licitud col·lectiva davant el SEPE.

4. Contractes temporals:

Es manté la interrupció del còmput dels contractes temporals quan es troben afectats per mesures de suspensió s'ha renovat la seva vigència.

5. Prohibicions:

Igualment, la limitació de la realització de les hores extraordinàries i la prohibició d'efectuar noves externalitzacions es mantenen fins al 30 de setembre de 2021.També es manté la coneguda com "prohibició d'acomiadar", fent referència al fet que, la força major i causes ETOP que emparen els ERTES COVID, no podran ser considerades com a justificatives de l'acomiadament. A aquest efecte, segueix sense aclarir-se normativament si la conseqüència d'aquest incompliment suposa la qualificació d'acomiadament improcedent o nul.

6. Llistat de CNAE:

Es manté el reconeixement de l'existència de sectors que necessiten una especial protecció, per entendre que són els que han patit el major flagell de la pandèmia. De la llista de codis CNAE, s'han realitzat les següents variacions:

S'inclouen tres nous sectors: 1419 -Confecció d'altres peces de vestir i accessoris; 4637 -Comerç a l'engròs de cafè, te, cacau i espècies; i 7420 Activitats de fotografia.

S'exclouen cinc sectors de la llista original: 1811 -Arts gràfiques i serveis relacionats amb les mateixes; 2670 -Fabricació d'instruments d'òptica i d'equips fotogràfics; 4741 -Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats; 5122 -Transport espacial; i 7734 - Lloguer de mitjans de navegació.

7. Abast de les exoneracions:

S'ha acordat un nou sistema de exoneracions que pretén incentivar la recuperació d'activitat, preveient majors exoneracions per als treballadors que es reincorporen a la feina i menors exoneracions per a aquells que es trobin en inactivitat, l'esquema seria el següent:

Empreses amb ERTO FM o ETOP de trànsit per CNAE, cadena de valor o dependents:

a) EMPRESES AMB MENYS DE 50 TREBALLADORS a 2020.02.29

Juny Juliol Agost Setembre

Exoneració en la part d'activitat     95%  95%  95%    95%

Exoneració en la part d'inactivitat   85%  85%  85%   70%

b) EMPRESES AMB 50 O MÉS TREBALLADORS a 2020.02.29

Juny Juliol Agost Setembre

Exoneració en la part d'activitat   85%  85%     85%   85%

Exoneració en la part d'inactivitat 75%  75%    75%    60%

 

Empreses amb ERTO de limitació:

a) EMPRESES AMB MENYS DE 50 TREBALLADORS a 2020.02.29

                Juny Juliol Agost Setembre

Exoneració en la part d'inactivitat     85% 85%   75%    75%

b) EMPRESES AMB 50 O MÉS TREBALLADORS a 2020.02.29

    Juny Juliol Agost Setembre

Exoneració en la part d'inactivitat      75% 75%  65%     65%

 

Empreses amb ERTO d'impediment:

a) EMPRESES AMB MENYS DE 50 TREBALLADORS a 2020.02.29

            Juny Juliol Agost Setembre

Exoneració durant el tancament 100% 100% 100%  100%

 

10. Treballadors autònoms:

Prestació extraordinària de cessament d'activitat per suspensió de l'activitat: Es prorroga fins al 30 de setembre, també, la prestació extraordinària de cessament d'activitat per als treballadors autònoms de l'70% de la seva base de cotització, quan es veuen a afectats per una suspensió temporal de la seva activitat a conseqüència d'una decisió de les autoritats públiques per contenir la pandèmia. Durant aquest període de suspensió, el treballador autònom estarà exonerat de l'obligació de cotitzar, encara que haurà de romandre en alta.

El termini per sol·licitar-ho serà 21 dies naturals a partir de l'entrada en vigor de la mesura que impedeixi l'activitat, o abans de l'21 de juny si la mesura és anterior a aquest Reial decret i no s'estigués percebent la prestació extraordinària de l'article 5 RD 30/2020. La seva presentació extemporània generarà dret a prestació i dret a exonerar de l'obligació de cotitzar a partir del mes següent a la sol·licitud.

Prestació per cessament compatible amb el treball per compte propi: Es prorroga fins al 30 de setembre de 2021, o fins que arribin els períodes màxims de prestació de l'article 338.1 de la LGSS, la percepció de la prestació per cessament, la quantia serà el 50 % de la base de cotització mínima que correspongui en funció de l'activitat. L'accés a aquesta prestació exigirà acreditar la disminució de més de l'50% dels seus ingressos en el segon i tercer trimestre del 2021, en comparació del segon i tercer trimestre del 2019, sempre que no superin en aquell període els rendiments nets superiors a 7.980 euros.

Prestació extraordinària per cessament: Els treballadors autònoms que no puguin accedir a la prestació per cessament anteriorment exposada podran accedir a una altra extraordinària, sense exigència de carència, i que suposarà l'abonament de el 50% de la base mínima de cotització que correspongui per l'activitat desenvolupada . Haurà d'acreditar uns ingressos iguals o inferiors a 6.650 euros en el segon i tercer trimestre del 2021, que a més siguin inferiors als ingressos del primer trimestre del 2020. El termini per a sol·licitar aquesta prestació serà fins el 21 de juny de 2021 quan es pretengui que els efectes es retrotraguin des de l'1 de juny. La sol·licitud posterior suposarà que els efectes econòmics s'aplicaran a partir del mes següent. En aquest tipus de situacions no hi ha exempció de les cotitzacions.

Prestació extraordinària per als autònoms de temporada:

Defineix als treballadors autònoms de temporada com aquells que hagin estat en alta un mínim de quatre i un màxim de set mesos al llarg de 2018 i 2019 i reconeix el dret a percebre el 70% de la base mínima de cotització corresponent a la seva activitat . Hauran d'acreditar uns ingressos nets iguals o inferiors a 6.650 euros durant el segon i el tercer trimestre del l'any 2021. El termini per a sol·licitar aquesta prestació serà fins el 21 de juny de 2021 quan es pretengui que els efectes es retrotraguin des de l'1 de juny. La sol·licitud posterior suposarà que els efectes econòmics s'aplicaran a partir del mes següent. Durant aquest període de suspensió, el treballador autònom estarà exonerat de l'obligació de cotitzar, encara que haurà de romandre en alta.

Exempcions de quota, incompatibles amb les prestacions anteriors:

A més, per a aquells treballadors que haguessin vingut percebent les prestacions per cessament regulades en els articles 6 i 7 de l'RDL2 / 2021, de 26 de gener, i les haguessin esgotat, tindran dret a aplicar-exempció en les cotitzacions, sempre que no accedeixin a qualsevol una altra prestació de les esmentades anteriorment, havent de romandre en alta fins al 30 de setembre de 2021.

Les exempcions són les següents:

Juny Juliol Agost Setembre

90%   75%   50%   25%


2021 Ajuts-Coronavirus Ajuts-Covid Autonomos Autonoms El-Masnou Erte Erto Grup8

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.