Próximas ayudas del Estado para empresas y autónomos. Marzo 2021

Próximas ayudas del Estado para empresas y autónomos. Marzo 2021

hace 3 años
img

El Reial decret llei 5/2021, de 12 de març recull mesures extraordinàries de suport a la solvència empresarial en resposta a la pandèmia de la COVID-19, de les que es destaquen les següents:

A. TIPUS D’AJUTS:

1. Crea una nova Línia Covid d'ajudes directes:  per a les empreses i autònoms més afectats per la pandèmia que compleixin els següents requisits:

a) seu social en territori espanyol;

b) caiguda de volum d'operacions anual el 2020 d'un 30% com a mínim pel que fa a 2019

c) inclusió de la seva activitat en algun dels codis de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques -CNAE 09- previstos a l'annex I de l'RDL;

d) meritació entre l'1 de març de 2020 i el 31 de maig de 2021 d'obligacions de deute i pagaments a proveïdors, creditors financers i no financers, així com costos fixos incorreguts, procedents de contractes anteriors a el 13 de març de 2021.

Tot i que les comunitats autònomes realitzaran les corresponents convocatòries per a la concessió d'aquests ajuts el Reial Decret Llei fixa els següents límits de la quantia de les mateixes:

a) Per als empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació objectiva en l'IRPF: 3.000 euros com a màxim.

b) Per als empresaris i professionals el volum d'operacions anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'IVA o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més d'un 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajut serà:

- Per a empresaris o professionals que apliquin el règim d'estimació directa en l'IRPF, i per a les entitats i establiments permanents que tinguin un màxim de 10 treballadors: el 40% de la caiguda de l'volum d'operacions en l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi aquest 30%.

- Per a entitats i empresaris o professionals i establiments permanents que tinguin més de 10 treballadors: el 20% de l'import de la caiguda de l'volum d'operacions en l'any 2020 respecte de l'any 2019 que superi dit 30%.

S'ha de tenir en compte que aquesta subvenció no podrà ser inferior a 4.000 euros ni superior a 200.000.

2. Crea una Línia per a la reestructuració de deute financer: Per permetre la conversió de part de l'aval públic en transferències a les empreses i autònoms més afectats per la crisi que compleixin amb els requisits establerts dins d'un acord assolit amb les entitats financeres creditores.

3. Crea un nou Fons de recapitalització d'empreses afectades per COVID:  per donar suport a aquelles empreses viables però que s'enfronten a problemes de solvència derivats de la covid-19.

B. REQUISITS:

El reial Decret estableix les condicions que s’han de complir en el moment de presentació de la sol·licitud per accedir tant a les ajudes directes com a les financeres:

a) En el moment de presentació de la sol·licitud:

- Trobar-se al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions o ajudes públiques.

- Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant de la Seguretat Social.

- No haver sol·licitat la declaració de concurs voluntari, no haver estat declarats insolvents en qualsevol procediment,

b) Els destinataris de les mesures es comprometen a:

- Mantenir l'activitat corresponent als ajuts fins al 30 de juny de 2022.

- No repartir dividends durant 2021 i 2022.

- No aprovar increments en les retribucions de l'alta direcció durant un període de 2 anys des aplicació d'alguna de les mesures.

C. MESURES EN L’ÀMBIT D’IMPOSTOS:

 a) S'amplia de 3 a 4 mesos el període per poder endarrerir el pagament de deutes tributaris sense interessos de demora.

b) S'estableix una exempció en l’AJD per a les escriptures de formalització de l'extensió dels terminis de venciment de les operacions de finançament que han rebut aval públic.


2021 Ajuts Ajuts-Coronavirus Ajuts-Covid Autonoms El-Masnou Empreses Pimes

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.