REGISTRO SALARIAL EN LAS EMPRESAS: NUEVA OBLIGACIÓN LEGAL

REGISTRO SALARIAL EN LAS EMPRESAS: NUEVA OBLIGACIÓN LEGAL

hace 2 años
img

Reial Decret 902/2020 de 13 d'octubre, d'igualtat retributiva entre dones i homes

A partir d’aquest mes d'abril de 2021, entra en vigor l'obligació de tenir un registre salarial, l'objectiu és fer efectiva la igualtat en matèria retributiva entre homes i dones.

Aquesta norma estableix mecanismes per identificar situacions de desigualtat, els quals giren al voltant de el principi de transparència:

• Obligació de portar un registre retributiu (empreses de fins a 50 treballadors), o realitzar una auditoria laboral (més de 50 treballadors.

• Aplicar un sistema de valoració de llocs de treball de la classificació professional.

• Fer efectiu el dret d'informació dels treballadors.

1. Què és el Registre retributiu:

El registre salarial o retributiu obligatori és un document, no nominatiu, on es recull tota la informació salarial de l’empresa, de forma detallada, que mostra de forma separada les retribucions de dones i homes de la plantilla. En el registre retributiu s'haurà d'incloure tota la informació sobre les retribucions, incloent personal directiu i alts càrrecs.

A aquests efectes, s’han d’establir en el registre retributiu de cada empresa, convenientment desglossades per sexe, la mitjana aritmètica i la mitjana del que es percep realment per cadascun un dels conceptes retributius en cada grup professional, categoria professional, nivell o lloc. Al seu torn, aquesta informació ha d’estar desagregada atenent la naturalesa de la retribució, incloent-hi salari base, cadascun dels complements i cadascuna de les percepcions extrasalarials, hores extraordinàries i hores complementàries, especificant de manera diferenciada cada percepció.

2. Empreses obligades a el Registre retributiu:

Aquesta obligació és per a totes les empreses, independent del nombre de persones treballadores de la seva plantilla o percentatge de dones i homes que la composen.

El Registre de salaris ha d'incloure a tots els empleats de l'organització.

3. Pot multar la Inspecció per no tenir el Registre?

A partir d'abril de 2021, la Inspecció podrà sol·licitar a les empreses aquests registres salarials i podrà sancionar aquelles que no tinguin fet el registre, duent a terme les accions administratives i judicials, individuals i col·lectives oportunes. Les sancions per no disposar del registre aniran  de 625.- € a 6.250.- €.

4. Validesa del Registre retributiu:

El Registre salarial o retributiu tindrà una validesa d'un any natural, excepte circumstàncies que suposin una alteració de les dades i s'ha d'actualitzar quan hi hagi canvis en la normativa.

 5. Quan entra en vigor el Registre Salarial obligatori:

El Registre salarial entra en vigor el 14 d'abril de 2021, data d'entrada en vigor de l'RD 902/2020, a partir de la qual totes les empreses espanyoles han de portar i mantenir un registre retributiu.

El registre ha de permetre acreditar que els criteris amb què es fixen les retribucions respecten el principi d'igualtat i els requisits legals, i haurà d'estar a disposició de la Inspecció de Treball i dels representants dels treballadors.

6. Auditoria Salarial:

L'auditoria salarial és un pas més al registre, ja que significa una valoració dels llocs de treball amb l'objecte de detectar possibles bretxes salarials entre treballadors.

Es requereix el disseny d'un pla d'actuació en el cas de detectar les possibles desigualtats retributives entre els treballadors.

Aquesta auditoria només és obligatòria per a empreses de més de 50 treballadors i ha de formar part de el Pla d'Igualtat.

Per donar compliment a aquesta obligació de les empreses, el nostre departament laboral posa a la vostra disposició la confecció del registre retributiu en els termes que marca la normativa. En aquest sentit, us farem arribar per correu electrònic una informació detallada amb el cost individualitzat per a la vostra empresa que comporta la confecció del registre.

 

Moltes gràcies,


2021 El-Masnou Grup8 Laboral Registre-Salarial Registre-Retributiu

Suscribete ahora y recibe todas las novedades legales
de interés para Pymes y Autónomos.

Escribe tu correo electrónico.